• Kategorie
  • Szukaj
  • Ochrona dróg oddechowych

Brak produktów do wyświetlenia

 

Ochrona dróg oddechowych

Niektóre zawody ze względu na warunki w jakich są wykonywane są szczególnie narażone na powstanie zagrożeń. Szczególnie wysokie ryzyko ciąży na pracownikach, mających styczność z gazami, substancjami chemicznymi, pyłami które wywierają negatywny wpływ na drogi oddechowe. Sprzęt chroniący drogi oddechowe użytkownika przed wymienionymi czynnikami należy do ochron, posiadających III kategorię zgodnie z Dyrektywą 89/686/EWG i należą do środków zawiązanych z najwyższym ryzykiem utraty zdrowia. Sprzęt ochronny posiada tak wysoką kategorię ze względu na ryzyko jakie niesie ze sobą dostanie się do dróg oddechowych tak szkodliwych substancji. Ze względu na możliwość pojawienia się tak poważnych uszczerbków na zdrowiu stanowiska pracy powinny podlegać bieżącej kontroli i monitoringowi oraz ocenie wg ściśle określonych procedur i przy pomocy specjalistycznych urządzeń. Aby praca była wykonywana w warunkach bezpiecznych wdychane powietrze powinno spełniać 3 warunki:

  • Stężenie poszczególnych substancji chemicznych zawartych w powietrzu nie powinno przekraczać dopuszczalnych norm.
  • Ustalonych norm nie powinna również przekraczać temperatura wdychanego powietrza.
  • Ważnym elementem stanowi również zawartość tlenu  we wdychanym powietrzu, która powinna wynosić ponad 17%.

Sprzęt chroniący drogi oddechowa można podzielić na następujący.

Sprzęt oczyszczający ma na celu oczyszczenie wdychanego powietrza z gazów, oparów czy innego rodzaju szkodliwych substancji za pomocą filtrów, pochłaniaczy lub filtropochłaniaczy. Nie stanowią one samodzielnej ochrony, gdyż muszą występować w połączenia z półmaskami, maskami, kapturami czy hełmami (za wyjątkiem masek jednorazowych). Sprzęt oczyszczający może być również wzbogacony w system wspomagający przepływ powietrza. Sprzęt filtrujący składa się z dwóch części: części twarzowej oraz filtra, który oczyszcza wdychane powietrze z cząstek stałych.

  • Maseczki jednorazowe, higieniczne 
  • Półmaski z zaworkiem i bez 

Sprzęt pochłaniający składa się z dwóch części: twarzowej oraz pochłaniacza. Dzięki takiej strukturze może być stosowany w środowisku w którym występuje możliwość zatrucia się substancjami chemicznymi w przypadku braku ochrony. Z kolei sprzęt filtrująco-pochłaniający składa się z filtrów i pochłaniaczy co chroni użytkownika przed gazami i ciałami stałymi.

Kolejnym rodzajem sprzętu chroniącego drogi oddechowe jest sprzęt izolujący od powietrza zawierającego trujące bądź szkodliwe substancje czy też pozbawionego wystarczającej ilości tlenu, zapewnia dodatkowy dopływ świeżego powietrza z niezależnego źródła. Sprzęt tego typu można podzielić na stacjonarny w postaci aparatów wężowych ze sprężonym powietrzem, i autonomiczny czyli aparaty butlowe.

  • Filtry do masek 
  • Maski całotwarzowe i kaptury ucieczkowe 

Sprzęt ewakuacyjny/ucieczkowy Istnieje jeszcze jeden rodzaj sprzętu ochronnego, który służy jedynie podczas ewakuacji, ucieczki z miejsca pracy, skażonego substancjami chemicznymi. Sprzęt taki nosi nazwę sprzętu ucieczkowego i służy jedynie użytku w przypadku ewakuacji.