• Zwroty, wymiany i reklamacje

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach Konsumenta

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy dane kontaktowe: 

Optimum Katarzyna Smolec, al. Piłsudksiego 121 43-100 Tychy
biuro@optimumbhp.pl

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Proszę odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni. 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest na kwotę około 30 PLN. 

Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

ZWROT TOWARU PRZEZ FIRMY: SPÓŁKI, PRZEDSIĘBIORCÓW (nie dotyczy przedsiębiorców na prawach Konsumenta) oraz przez podmioty nie będące przez przepisy prawa uznane za Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta

Informujemy, że w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako Firma/Przedsiębiorca/Spółki (jak wskazano powyżej), prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysłuje.

PRZYKŁADOWY WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta

UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy 

………………………., ………………………………. 

(imię i nazwisko Klienta) 

……………………………………….. ………………………………………… 

(adres Klienta do korespondencji) ………………………………………… 

(numer telefonu/email do kontaktu) 

Dane Sprzedawcy: ………………………………… 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

Informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów ……………………………………………… 

Data zawarcia umowy ………………………………………… 

Data odbioru towaru ………………………………………………….. 

W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny towaru, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni .……………………………………..…… 

…………………………………………………… 

(imię, nazwisko i podpis Klienta, 

jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)


WZÓR WZORU ODSTAPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚC DLA KONSUMENTA I PRZEDSIĘBIORCY UPRZYWILEJOWANEGO NA PRAWACH KONSUMENTA ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY.


REKLAMACJA

Produkt do reklamacji prosimy odesłać do nas z pismem z nr zamówienia, danymi klienta oraz opisem uszkodzenia. Produkty odesłane do reklamacji muszą być czyste (dotyczy obuwia, odzieży, i pozostałych art. BHP) i wyprane (dotyczy odzieży).  Do formularza reklamacyjnego prosimy dołączyć skan/ksero dowód zakupu.

  1. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: biuro@optimumbhp.pl. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji. Powyższe nie dotyczy Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który może kierować reklamacje do Sprzedawcy w dowolny sposób.
  2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Produktem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.
  3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
  4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
  5. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznano za uzasadnione. W przypadkach żądań jak wskazane wyżej, to obowiązuje termin 14 dni. 
  6. W pozostałych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni (art. 7a ustawy o prawach konsumenta Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
  7. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania. 
  8. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:

1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;

2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami. 


WYMIANA TOWARU


W celu wymiany towaru Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien dokonać zwrotu produktu, który chce wymienić na inny a następnie złożyć nowe zamówienie na produkt na który chce wymienić towar.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta

UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

 

………………………., ……………………………….

…………………………………………

(imię i nazwisko Klienta)

………………………………………..

…………………………………………

(adres Klienta do korespondencji)

…………………………………………

(numer telefonu/email do kontaktu)

…………………………………………

numer zamówienia

 

Adres do wysyłki:

 

Optimum Katarzyna Smolec

Piłsudskiego 121

43-100 Tychy

biuro@optimumbhp.pl

 

(imię, nazwisko i podpis Klienta