• Warunki korzystania ze strony internetowej

Warunki korzystania ze strony internetowej, wersja polska


Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA)
Optimum BHP
Computer Usługodawca

Sklep internetowy Optimum BHP, dostępny pod adresem www.optimumbhp.pl jest prowadzony przez:

KATARZYNA MARIA SMOLEC, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OPTIMUM Katarzyna Smolec, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6462738329, nr REGON 240695476, al. Marszałka Piłsudskiego 121, 43-100 Tychy

Envelope Open Text Punkt kontaktowy

W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji elektronicznej:

 • poczta elektroniczna: biuro@optimumbhp.pl

Niezależnie od form komunikacji elektronicznej – możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem:
690 949 949

Earth Europe Język komunikacji

Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:

 • polski,
 • angielski.
Pen to Square Treści wprowadzane przez użytkowników

Umożliwiamy Ci wprowadzanie treści, które przechowywane są w ramach naszej strony internetowej.

Treści te obejmują:
 • opinie o produktach (w tym usługach).

Zapewniamy, aby opinie pochodziły od osób, które używały danego produktu lub go kupiły. W tym celu prośby o wyrażenie opinii wysyłamy jedynie do osób, które nabyły od nas produkt.

Ban Ograniczenia dotyczące treści wprowadzanych przez użytkowników

Pamiętaj, że korzystając z naszej strony internetowej nie możesz wprowadzać nielegalnych treści (w szczególności treści takich jak nawoływanie do nienawiści, treści o charakterze terrorystycznym i niezgodne z prawem treści dyskryminujące), albo treści, które stają się nielegalne na mocy obowiązujących przepisów ze względu na fakt, iż odnoszą się one do nielegalnych działań. Przykładowo, za nielegalne treści uznawane są działania takie jak:

 • udostępnianie obrazów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych,
 • bezprawne udostępnianie prywatnych obrazów bez zgody,
 • cyberstalking,
 • nieuprawnione wykorzystanie materiałów chronionych prawem autorskim,
 • nielegalne oferowanie usług zakwaterowania,
 • nielegalna sprzedaż żywych zwierząt.

Nie powinieneś też wprowadzać treści naruszających zasady współżycia społecznego lub niezgodnych z warunkami korzystania z naszych usług, w tym postanowień, zasad, warunków i regulaminów związanych z naszą stroną internetową – w zakresie, w jakim dotyczą wprowadzania przez Ciebie treści w ramach strony internetowej.

W szczególności w ramach korzystania z naszej strony zabronione jest wprowadzanie treści mogących stanowić:

 • Upokarzające, obrażające lub poniżające materiały: wszelkie treści mogące być uznane za obraźliwe lub poniżające, a także mogące naruszać czyjekolwiek dobre imię.
 • Treści erotyczne: materiały o charakterze pornograficznym lub inne treści o wyraźnym podłożu seksualnym.
 • Nieprawdziwe informacje i dezinformacja: rozpowszechnianie fałszywych informacji lub treści wprowadzających użytkowników w błąd, w szczególności co do stanu wiedzy medycznej lub naukowej.
 • Propaganda i ideologie totalitarne: materiały promujące ideologie lub działania uznane w Polsce za nielegalne lub godzące w wartości demokratycznego państwa prawa.
 • Spam i niezamówione informacje reklamowe: wysyłanie lub publikowanie niezamówionych materiałów reklamowych lub marketingowych.
 • Naruszenie praw własności intelektualnej: publikowanie treści bez odpowiednich praw lub licencji, naruszających prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej.
 • Podszywanie się pod innych użytkowników: udawanie kogoś innego lub publikowanie treści w imieniu innej osoby bez jej zgody.
 • Treści niezwiązane z działalnością serwisu: publikowanie materiałów, które nie są związane z tematyką lub celem działania strony internetowej.
 • Treści powszechnie uznane za nieprzyzwoite: w tym wulgaryzmy.
Scale Balanced Zgłaszanie nielegalnych treści

Jeśli chcesz zgłosić nam nielegalne treści, skontaktuj się z nami za pośrednictwem Punktu kontaktowego, którego dane znajdują się na początku niniejszych warunków.

Prosimy, abyś w zgłoszeniu zawarł/a:
 • Wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których zarzucasz, że odpowiednie informacje stanowią nielegalne treści.
 • Jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi hostingu.
 • Twoje imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail - z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE (tj. przestępstw seksualnych wobec dzieci i pornografii dziecięcej).
 • Oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie, że informacje i zarzuty w zgłoszeniu są prawidłowe i kompletne.

Wystarczy, że umieścisz te informacje w Twojej wiadomości. Możesz skorzystać ze wzoru zgłoszenia, który umieszczamy na końcu tego dokumentu.

Zbieramy te informacje ze względu na art. 16 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych), tzw. DSA.

W przypadku wysłania zgłoszenia w formie wiadomości e-mail lub podania w nim Twoich elektronicznych danych kontaktowych – potwierdzimy Ci otrzymanie zgłoszenia.

Poinformujemy Cię również o działaniach, jakie podjęliśmy wobec zgłoszonych przez Ciebie nielegalnych treści oraz o możliwościach odwołania się od naszej decyzji.

Magnifying Glass Moderowanie treści

Treści wprowadzane przez użytkowników są przez nas moderowane w odpowiedzi na zgłoszenia użytkowników. Możemy też podejmować takie działania z własnej inicjatywy.

Reagujemy na wszelkie zgłoszenia dotyczące możliwego naruszenia prawa lub zasad współżycia społecznego, postanowień, zasad, warunków i regulaminów związanych z naszą stroną internetową. Bezzwłocznie podejmujemy odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych treści – gdy tylko uzyskamy taką wiedzę lub wiadomość.

Pamiętaj, że nie jesteśmy zobligowani do samodzielnego wyszukiwania nielegalnych treści.

Stosujemy jednak z własnej inicjatywy, w dobrej wierze i z należytą starannością, mechanizmy automatycznego wykrywania potencjalnie nielegalnych treści.
Treści mogą być też przeglądane przez nas ręcznie, bez udziału narzędzi automatycznych.

Moderowanie treści ma miejsce w oparciu o przepisy prawa, w szczególności przepisy aktu o usługach cyfrowych (DSA).

Comment Dots Uzasadnienie działań, które podejmujemy wobec treści od użytkowników

W przypadku podjęcia działań wobec treści nielegalnych lub niezgodnych z opisanymi w tym dokumencie zasadami, informujemy wszystkich zainteresowanych odbiorców – o ile znamy ich odpowiednie elektroniczne dane kontaktowe – o nałożonych na treści lub odpowiedzialnego za nie użytkownika ograniczeniach, o ile ze względu na charakter usługi lub inne postanowienia wiążących nas umów mają zastosowanie, w postaci:

 • Ograniczenia w zakresie widoczności określonych informacji przekazywanych przez nas, w tym usuwanie treści, uniemożliwianie dostępu do treści lub depozycjonowanie treści.
 • Zawieszenie, zakończenie lub inne ograniczenie płatności pieniężnych.
 • Zawieszenie lub zakończenie świadczenia usługi w całości lub w części.
 • Zawieszenie lub zamknięcie konta odbiorcy usługi.

Każde podjęte przez nas działanie zostanie uzasadnione.

Możemy odstąpić od takiej informacji, jeżeli treści są wprowadzającymi w błąd treściami handlowymi o dużej objętości.

Users Rozpatrywanie skarg i reklamacji

Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być składane za pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku niniejszych warunków.

Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

Szczegółowe procedury reklamacyjne określone zostały w pozostałych regulaminach. Odnośniki do regulaminów znajdują się na końcu tych warunków, w sekcji: "Inne regulaminy i polityki".

Gears Warunki techniczne

Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

 • aktywne konto e-mail,
 • urządzenie z dostępem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.
Shield Halved Prywatność i dane osobowe
Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://optimumbhp.pl/news/n/427/Polityka-Cookies-oraz-Polityka-Prywatnosci-RODO
File Contract Inne regulaminy i polityki
Do korzystania z naszej strony internetowej i dostępnych w jej ramach usług zastosowanie mają również:
 • Regulamin sklepu - https://optimumbhp.pl/news/n/67/Regulamin
 • Regulamin newslettera zawarty jest sekcji regulaminu głownego - trzeba zjechać niżej w treści - https://optimumbhp.pl/news/n/67/Regulaminej 

Te Warunki stanowią suplement do wskazanych wyżej dokumentów.

Paperclip WZÓR ZGŁOSZENIA INFORMACJI NIELEGALNYCH

W celu usprawnienia procesu zgłaszania nielegalnych treści zachęcamy do przesyłania informacji zgodnie z poniższym wzorem. Skorzystanie z wzoru NIE JEST obowiązkowe.

Imię i nazwisko zgłaszającego: ……………………….

Adres e-mail zgłaszającego: ………………………

(Pola na dane zgłaszającego nie odnoszą się do zgłoszeń dotyczących informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE, tj. przestępstw seksualnych wobec dzieci i pornografii dziecięcej)

Adres/y URL, pod którym znajdują się zgłaszane przeze mnie treści: ……………………………………………………………………………………………………………

Ewentualne dodatkowe informacje, które pozwolą na zidentyfikowanie zgłaszanej treści: ……………………………………………………………

Uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których zarzucam, że zgłaszane informacje stanowią nielegalne treści:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że w dobrej wierze powziąłem/powzięłam przekonanie, że informacje i zarzuty w moim zgłoszeniu są prawidłowe i kompletne.

Warunki korzystania ze strony internetowej z dnia 27.02.2024.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: 547c9ddf-2725-472d-9e26-6a9a296bbacc.
Warunki korzystania ze strony internetowej, wersja angielska
Terms of use of the Website (DSA)
Optimum BHP
Computer Service Provider

Optimum BHP, available at www.optimumbhp.pl is operated by:

KATARZYNA MARIA SMOLEC, an entrepreneur running a business under the business name OPTIMUM Katarzyna Smolec, entered into the Central Register and Information on Economic Activity kept by the minister competent for economy and keeping the Central Register and Information on Economic Activity, NIP (Tax Identification Number) 6462738329, REGON (National Official Business Register number) 240695476, al. Marszałka Piłsudskiego 121, 43-100 Tychy, Poland

Envelope Open Text Point of contact

To contact us, you can use the following forms of electronic communication:

 • email: biuro@optimumbhp.pl

In addition to electronic forms of communication, you can also contact us by phone at:
690 949 949

Earth Europe Language of communication

You can contact us in the following languages:

 • Polish,
 • English.
Pen to Square Content provided by Users

We allow you to provide content, which is stored within our website. This content includes:

 • opinions about products (including services).

We ensure that opinions come from people who have used or purchased the product. For this reason, we only send requests for feedback to people who have purchased a product from us.

Ban Restrictions on content provided by Users

Remember, when using our website, you cannot provide illegal content (in particular content such as illegal hate speech or terrorist content and unlawful discriminatory content), or content that the applicable rules render illegal in view of the fact that it relates to illegal activities. Examples of illegal content include:

 • the sharing of images depicting child sexual abuse,
 • the unlawful non-consensual sharing of private images,
 • online stalking,
 • the non-authorised use of copyright protected material,
 • the illegal offer of accommodation services,
 • the illegal sale of live animals.

You should also not provide content that violates the principles of social coexistence or does not comply with the terms of using our services, including provisions, rules, conditions, and regulations related to our website – to the extent that they pertain to the provision of content by you within the website.

In particular, when using our website, it is prohibited to provide content that may constitute:

 • Degrading, offensive, or humiliating materials: any content that can be considered offensive or degrading, as well as potentially violating anyone's good name.
 • Erotic content: materials of a pornographic nature or other content with a clear sexual underpinning.
 • False information and disinformation: dissemination of false information or content that misleads users, particularly regarding the state of medical or scientific knowledge.
 • Propaganda and totalitarian ideologies: materials promoting ideologies or actions considered illegal in Poland or infringing upon the values of a democratic legal state.
 • Spam and unsolicited advertising information: sending or publishing unsolicited advertising or marketing materials.
 • Violation of intellectual property rights: publishing content without appropriate rights or licenses, violating copyright or industrial property rights.
 • Impersonating other users: pretending to be someone else or publishing content on behalf of another person without their consent.
 • Content unrelated to the service's activity: publishing materials that are not related to the theme or purpose of the website.
 • Content commonly considered indecent: including profanity.
Scale Balanced Reporting illegal content

If you want to notify us of illegal content, contact us through the Point of contact, whose details are provided at the beginning of these terms.

 

In your notice, please include:
 • a sufficiently substantiated explanation of the reasons why you allege the information in question to be illegal content;
 • a clear indication of the exact electronic location of that information, such as the exact URL or URLs, and, where necessary, additional information enabling the identification of the illegal content adapted to the type of content and to the specific type of hosting service;
 • your name or entity name and email address - except in the case of information considered to involve one of the offences referred to in Articles 3 to 7 of Directive 2011/93/EU (i.e., sexual offences against children and child pornography);
 • a statement confirming your bona fide belief that the information and allegations contained therein are accurate and complete.

It is enough to include this information in your message. You may use the template of the notice provided at the end of this document.

We collect this information pursuant to Article 16(2) of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2022/2065 of 19 October 2022 on a single market for digital services and amending Directive 2000/31/EC (Digital Services Act, DSA).

If you send a notice in the form of an email or include your electronic contact information in it – we will confirm receipt of the notice to you.

We will also inform you about the actions we have taken regarding the illegal content you reported and the possibilities for redress in respect of our decision.

Magnifying Glass Content moderation

User-generated content is moderated by us in response to user reports. We may also take such actions on our own initiative.

We respond to all reports of potential legal violations or violations of the principles of social coexistence, provisions, rules, conditions, and regulations related to our website. We promptly take appropriate actions to remove or disable access to illegal content as soon as we become aware of such content.

Remember, we are not obligated to independently search for illegal content.

However, on our own initiative, in good faith, and with due diligence, we apply automatic detection mechanisms for potentially illegal content.
Content may also be manually reviewed by us, without the use of automated tools.

Content moderation is based on legal regulations, particularly the provisions of the Digital Services Act (DSA).

Comment Dots Justification of the Actions We Take Regarding User Content

In case of actions taken against illegal content or content that does not comply with the rules described in this document, we inform all interested recipients – if we know their relevant electronic contact details – about the restrictions imposed on the content or the user responsible for it, if applicable due to the nature of the service or other provisions of contracts binding us, in the form of:

 • Restrictions on the visibility of certain information provided by us, including content removal, disabling access to content, or content deprioritization.
 • Suspension, termination, or other limitation of monetary payments.
 • Suspension or termination of the service provision in whole or in part.
 • Suspension or closure of the service recipient's account.

Every action we take will be justified.

We may refrain from such information if the content consists of misleading commercial communications of a large volume.

Users Handling Complaints and Claims

Complaints and claims regarding the use of our service can be submitted via the Point of contact, whose details are provided at the beginning of these terms.

We consider complaints and claims within 14 days of their receipt.

Detailed complaint procedures are defined in other regulations. Links to these regulations are provided at the end of these terms, in the section: "Other Regulations and Policies".

Gears Technical Conditions

Proper use of the website requires meeting the following technical conditions:

 • an active email account,
 • a device with Internet access,
 • an Internet browser that supports JavaScript and cookies.
Shield Halved Privacy and Personal Data
The principles of personal data processing and the use of cookies are indicated in the privacy policy available at: https://optimumbhp.pl/news/n/427/Polityka-Cookies-oraz-Polityka-Prywatnosci-RODO
File Contract Other Regulations and Policies
The use of our website and the services available within it are also subject to the following documents:
 • Terms and Conditions - https://optimumbhp.pl/news/n/67/Regulamin
 • Newsletter Terms and Conditions - https://optimumbhp.pl/news/n/67/Regulamin

These terms of use are a supplement to the documents mentioned above.

Paperclip TEMPLATE FOR REPORTING ILLEGAL INFORMATION

To facilitate the process of notifying illegal content, we encourage sending information according to the template below. Using the template is NOT mandatory.

Name and surname of the notifier: ……………………….

Email address of the notifier: ………………………

(The fields for the notifier's details do not apply to notices pertaining to information considered to involve one of the offences referred to in Articles 3 to 7 of Directive 2011/93/EU, i.e., sexual offences against children and child pornography)

The URL/URLs where the content I am reporting is located: ……………………………………………………………………………………………………………..

Any additional information enabling the identification of the illegal content: ……………………………………………………………

Substantiated explanation of the reasons why I allege the information in question to be illegal content:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

I declare that I have formed the bona fide belief that the information and allegations in my report are correct and complete.

Terms of Use of the Website z dnia 27.02.2024.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: 547c9ddf-2725-472d-9e26-6a9a296bbacc.