Każdy pracownik zobowiązany jest do odbycia wstępnych, okresowych oraz kontrolnych badań lekarskich o czym mowa jest w artykule 229 kodeksu pracy. W przypadku kiedy pracownik nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego świadczącego o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku, pracodawca nie może dopuścić takiego pracownika do wykonywania pracy dlatego tak ważne jest aby wykonać badania wstępne w pierwszym dniu pracy. Wszystkie koszty związane z badaniami pracownika musi ponieść pracodawca. Wstępne badania lekarskie do pracy, kiedy powinny się odbywać ? Zarówno wstępne jak i kontrolne badania powinny być wykonywane w godzinach pracy jeżeli istnieje taka możliwość o czym mówi nam paragraf 3. Warto również wiedzieć, że pracownik ma prawo do pobrania wynagrodzenia za czas w którym przeprowadzał wstępne badania lekarskie. Dodatkowo należy mu się również zwrot kosztów przejazdu jeżeli musiał udać się na takie badania do innej miejscowości, które wypłacane są na podstawie obowiązujących zasad podróży służbowych. W takim przypadku zdarza się również, że pracownikowi należeć się będzie przez czasochłonne badanie wstępne do pracy dzień wolny. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. określono zakres wszelkich badań lekarskich, częstotliwość ich wykonywania oraz zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami. W tym rozporządzeniu określono także tryb wydawania orzeczeń lekarskich oraz ich przechowywanie. Ponadto mowa jest także o postępowaniu przy wydawaniu orzeczeń lekarskich o przeciwwskazaniach lub braku przeciwwskazań do konkretnej pracy. Znajdziemy tutaj również przydatne wzory zaświadczeń do wydawania orzeczeń, wykaz lekarzy którzy mają prawo wykonywać badania profilaktyczne oraz jakie informacje powinna zawierać dokumentacja medyczna, a także sposób przeprowadzania kontroli badań profilaktycznych. Pracodawca, który chce skierować pracownika na badania profilaktyczne powinien wystawić mu specjalne skierowanie określające rodzaj badania, stanowisko pracy na jakim zatrudniony jest pracownik oraz informacje o szkodliwych i uciążliwych czynnikach występującymi na tym stanowisku pracy. Warto wiedzieć idąc na wstępne badania lekarskie do pracy, co obejmują. W przypadku hałasu i ultradźwięków małej częstotliwości powinny one obejmować ogólne badania lekarskie i otolaryngologiczne, a także badania pomocnicze oraz inne wskazane badania. Każdy pracodawca jak również pracownik powinien wiedzieć czym różnią się badania wstępne a okresowe. Jak sama nazwa wskazuje badania wstępne mają na celu sprawdzić czy pracownik nie posiada żadnych przeciwwskazań do podjęcia danej pracy natomiast badania okresowe wykonywane są w celu kontrolowania stanu zdrowia pracownika. W przypadku pogorszenia się zdrowia pracownika mogą pojawić się przeciwwskazania do dalszego wykonywania pracy na danym stanowisku. Badania okresowe a kontrolne różnią się powodem dla którego pracownik został na nie skierowany. Badaniom kontrolnym powinien zostać poddany każdy pracownik, który posiadał niezdolność do pracy przez okres powyżej 30 dni spowodowanej chorobą. Pierwszego dnia po powrocie do pracy po takiej nieobecności, przed przystąpieniem do jej wykonywania pracownik zobowiązany jest przejść badania kontrolne. Ma to na celu wykluczyć jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania określonego rodzaju pracy. Pracownik nie ma prawa odmówić poddania się badaniom kontrolnym, jeżeli jednak nie wyrazi on na to zgody pracodawca nie może dopuścić go do pracy tym samym nie wypłacając mu wynagrodzenia za ten czas.