• Regulamin

Regulamin sklepu internetowego z dnia 07.09.2023.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: 547c9ddf-2725-472d-9e26-6a9a296bbacc.

Regulamin sklepu internetowego Optimum BHP

określający m.in. zasady zawierania umów poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach KonsumentaSPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, kupujący w Sklepie lub podejmujący czynności zmierzające do dokonania zakupu, bez bezpośredniego związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem usługa cyfrowa w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, dzięki której Kupujący może nieodpłatnie skorzystać z dodatkowych funkcji w Sklepie.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie lub podejmujący czynności zmierzające do dokonania zakupu.
Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – Kupujący będący osobą fizyczną, zawierający lub zamierzający zawrzeć ze Sprzedawcą umowę na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niego charakteru zawodowego.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy Optimum BHP prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://optimumbhp.pl.
Sprzedawca – KATARZYNA MARIA SMOLEC, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OPTIMUM Katarzyna Smolec, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6462738329, nr REGON 240695476, al. Marszałka Piłsudskiego 121, 43-100 Tychy.
Treści cyfrowe - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
Ustawa o prawach konsumenta – polska ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Postanowienia Regulaminu dotyczące produktów mają zastosowanie zarówno do rzeczy ruchomych (towarów), jak i Treści cyfrowych.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: al. Marszałka Piłsudskiego 121, 43-100 Tychy
 2. Adres e-mail: biuro@optimumbhp.pl
 3. Telefon: 690949949
 4. Koszt połączenia telefonicznego lub transmisji danych wykonywanych przez Kupującego wynika z podstawowej taryfy operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usług internetowych, z którego usług korzysta Kupujący. Sprzedawca zwraca uwagę, że koszt połączenia międzynarodowego lub międzynarodowej transmisji danych może być wyższy niż koszt połączenia lub transmisji krajowej – w zależności od taryfy przyjętej przez operatora telekomunikacyjnego lub dostawcę usług internetowych, z usług którego korzysta Kupujący.

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny produktów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za produkt.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za produkt oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia produkt należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie spośród dostępnych w Sklepie opcji, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. W Sklepie dostępne są następujące metody płatności:
  1. zwykły przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. za pośrednictwem platformy płatniczej:
   • Autopay
   • PayPal
   • PayU
   • Przelewy24
  3. za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
 2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Autopay, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.
 3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 4. Dokonując zakupów w Sklepie, Kupujący akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 2. W przypadku gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 3. W sytuacji gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił produkty o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla produktu o najdłuższym terminie realizacji.
 4. Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:
  • Polska
  • Niemcy
  • Czechy
  • Francja
  • Litwa
  • Holandia
  • Słowacja
  • Dania
  • Belgia
 5. W Sklepie dostępne są następujące metody dostawy:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  2. do paczkomatów InPost;
  3. drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Kupującego podczas składania zamówienia – w przypadku Treści cyfrowych.
 6. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.
 7. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
  2. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu towarów, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach;
  3. zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie Treści cyfrowych.
 3. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego uprzywilejowanego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: al. Marszałka Piłsudskiego 121, 43-100 Tychy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 10. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 13. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego uprzywilejowanego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczanie Treści cyfrowych, za które Kupujący uprzywilejowany jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
   • Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego uprzywilejowanego;
   • Kupujący uprzywilejowany został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
   • Sprzedawca przekazał Kupującemu uprzywilejowanemu zgodne z prawem potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, obejmujące informację o ww. zgodzie, na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po zawarciu umowy, najpóźniej przed rozpoczęciem świadczenia.

§ 9 REKLAMACJE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego uprzywilejowanego odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji (w tym dotyczących działania Sklepu) na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 3. Jeśli na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w Sklepie.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

II KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI

 1. Towary
  1. W przypadku braku zgodności towaru z umową, Kupujący uprzywilejowany ma możliwość skorzystania z uprawnień określonych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.
  2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
  3. Na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku braku zgodności z umową, Kupujący uprzywilejowany może żądać:
   1. wymiany towaru,
   2. naprawy towaru.
  4. Dodatkowo, Kupujący uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o:
   1. obniżeniu ceny,
   2. odstąpieniu od umowy
   w sytuacji, gdy:
   • Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta;
   • Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta;
   • brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
   • brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta;
   • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego uprzywilejowanego.
  5. W przypadku towaru podlegającego naprawie lub wymianie, Kupujący uprzywilejowany powinien udostępnić ten towar Sprzedawcy. Sprzedawca odbiera od Kupującego uprzywilejowanego towar na swój koszt.
  6. Kupujący uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
  7. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszej sekcji (dotyczącej towarów), Kupujący uprzywilejowany niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt, na adres al. Marszałka Piłsudskiego 121, 43-100 Tychy. Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
  8. Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego uprzywilejowanego o obniżeniu ceny.
 2. Treści cyfrowe
  1. W przypadku niewłaściwej realizacji przez Sprzedawcę umowy o dostarczenie Treści cyfrowych, Kupujący uprzywilejowany ma możliwość skorzystania z uprawnień uregulowanych w rozdziale 5b Ustawy o prawach konsumenta.
  2. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści cyfrowych, Kupujący uprzywilejowany może wezwać go do ich dostarczenia. Jeżeli mimo to Sprzedawca nie dostarczy Treści cyfrowych niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Kupującego uprzywilejowanego i Sprzedawcę terminie, Kupujący uprzywilejowany może odstąpić od umowy.
  3. Kupujący uprzywilejowany może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia Treści cyfrowych, jeżeli:
   • z oświadczenia Sprzedawcy lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści cyfrowych lub
   • Kupujący uprzywilejowany i Sprzedawca uzgodnili, lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści cyfrowych miał istotne znaczenie dla Kupującego uprzywilejowanego, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.
  4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści cyfrowych z umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.
  5. Jeżeli Treści cyfrowe są niezgodne z umową, Kupujący uprzywilejowany może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
  6. W przypadku braku zgodności Treści cyfrowych z umową, Kupujący uprzywilejowany ma obowiązek współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści cyfrowych z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Kupującego uprzywilejowanego.
  7. Dodatkowo, jeżeli Treści cyfrowe są niezgodne z umową, Kupujący uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o:
   1. obniżeniu ceny,
   2. odstąpieniu od umowy,
   gdy:
   • doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowych z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3 Ustawy o prawach konsumenta;
   • Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowych do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Kupującego uprzywilejowanego o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego uprzywilejowanego, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane;
   • brak zgodności Treści cyfrowych z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treści cyfrowe do zgodności z umową;
   • brak zgodności Treści cyfrowych z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m Ustawy o prawach konsumenta (tj. żądania doprowadzenia Treści cyfrowych do zgodności z umową);
   • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowych do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego uprzywilejowanego.
  8. Kupujący uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy na podstawie poprzedniego postanowienia, jeżeli Treści cyfrowe są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowych z umową jest nieistotny.
  9. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Kupującemu uprzywilejowanemu ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszej sekcji (dotyczącej Treści cyfrowych), lub obniżenia ceny, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego uprzywilejowanego o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
  10. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący uprzywilejowany, chyba że Kupujący uprzywilejowany wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Sprzedawca informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Konsument może skorzystać m.in. z:
   • pomocy odpowiedniego Europejskiego Centrum Konsumenckiego z Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich. Centra udzielają informacji o prawach konsumentów i pomagają w rozwiązaniu sporu w przypadku zakupów transgranicznych. Pomoc Europejskich Centrów Konsumenckich jest co do zasady bezpłatna. Lista Centrów Konsumenckich właściwych dla danego państwa znajduje się pod adresem: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/
   • internetowej platformy ODR (Online Dispute Resolution), zapewnianej przez Komisję Europejską, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr
   Ponadto, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej można skorzystać z następujących form wsparcia:
   • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php
   • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php
  2. Poprzednie postanowienie ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
  3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne zarówno dla Sprzedawcy jak i Konsumenta.
  4. Konsument może dodatkowo skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

III KUPUJĄCY INNI NIŻ KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI

 1. Celem uniknięcia wątpliwości Sprzedawca zwraca uwagę, że do odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego innego niż Kupujący uprzywilejowany, związanej z reklamacją, stosuje się postanowienie § 11 ust. 7.

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  • umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
  2. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;
  4. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku.
 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Sprzedawcę).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do organu właściwego dla ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Wszelkie umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Wybór prawa polskiego dla umów zawartych na podstawie Regulaminu z Konsumentem nie uchyla i nie ogranicza praw tego Kupującego, przysługujących mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znajdujących zastosowanie dla Konsumenta w sytuacji, w których nie ma miejsca wybór prawa. Oznacza to w szczególności, że jeśli właściwe dla danego Konsumenta przepisy krajowe przewidują ochronę szerszą niż wynikająca z niniejszego Regulaminu lub prawa polskiego – stosuje się tę ochronę szerszą.
 5. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 6. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, związanego z umową zawartą za pośrednictwem Sklepu, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 7. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym uprzywilejowanym, z tytułu umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu - w granicach dopuszczonych przez prawo - jest wyłączona.
Baner Autopay

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

OPTIMUM Katarzyna Smolec
al. Marszałka Piłsudskiego 121, 43-100 Tychy
adres e-mail: biuro@optimumbhp.pl

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczenie treści cyfrowych w postaci(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

..............................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin Konta

w sklepie Optimum BHP

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt z Usługodawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Prawo odstąpienia od umowy
§ 7 Dane osobowe
§ 8 Zmiana w Regulaminie lub Koncie
§ 9 Postanowienia końcowe

§ 1 DEFINICJE

Konsument – Usługobiorca będący osobą fizyczną, który zawarł na podstawie Regulaminu umowę o prowadzenie Konta lub podejmuje czynności zmierzające do jej zawarcia, bez bezpośredniego związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto – usługa cyfrowa w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, świadczona nieodpłatnie drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, dzięki której Usługobiorca może skorzystać z dodatkowych funkcji w Sklepie.
Przedsiębiorca uprzywilejowany - Usługobiorca, który jest osobą fizyczną zawierającą na podstawie Regulaminu umowę o prowadzenie Konta (lub podejmującą czynności zmierzające do jej zawarcia), bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.
Regulamin - niniejszy regulamin Konta.
Sklep – sklep internetowy Optimum BHP prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://optimumbhp.pl
Usługobiorca - każdy podmiot, który zawarł umowę o prowadzenie Konta lub podejmuje czynności zmierzające do jej zawarcia.
Usługobiorca uprzywilejowany – Usługobiorca, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym.
Usługodawca - KATARZYNA MARIA SMOLEC, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OPTIMUM Katarzyna Smolec, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6462738329, nr REGON 240695476, al. Marszałka Piłsudskiego 121, 43-100 Tychy.
Ustawa o prawach konsumenta – polska ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 2 KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

 1. Adres pocztowy: al. Marszałka Piłsudskiego 121, 43-100 Tychy
 2. Adres e-mail: biuro@optimumbhp.pl
 3. Telefon: 690949949
 4. Koszt połączenia telefonicznego lub transmisji danych wykonywanych przez Usługobiorcę wynika z podstawowej taryfy operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usług internetowych, z którego usług korzysta Usługobiorca. Usługodawca zwraca uwagę, że koszt połączenia międzynarodowego lub międzynarodowej transmisji danych może być wyższy niż koszt połączenia lub transmisji krajowej – w zależności od taryfy przyjętej przez operatora telekomunikacyjnego lub dostawcę usług internetowych, z usług którego korzysta Usługobiorca.

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • aktywne konto e-mail,
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

§ 4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Usługobiorcy.
 2. Konto daje Usługobiorcy dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Usługobiorcę w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Usługobiorcy.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieoznaczony pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowa o prowadzenie Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Usługodawca rozpoczyna świadczenie usługi prowadzenia Konta na zasadach określonych w Regulaminie niezwłocznie po zawarciu umowy o prowadzenie Konta.
 6. Usługobiorca może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 7. Usunięcie Konta skutkuje rozwiązaniem umowy o prowadzenie Konta. W celu usunięcia Konta przez Usługodawcę należy wysłać swoją rezygnację z Konta na adres e-mail Usługodawcy podany w § 2 Regulaminu, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy o prowadzenie Konta.

§ 5 REKLAMACJE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Usługodawca prosi o składanie reklamacji dotyczących Konta na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

II USŁUGOBIORCY UPRZYWILEJOWANI

 1. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy uprzywilejowanego odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 2. W przypadku niewłaściwej realizacji przez Usługodawcę umowy o prowadzenie Konta, Usługobiorca uprzywilejowany ma możliwość skorzystania z uprawnień uregulowanych w rozdziale 5b Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Jeżeli Usługodawca nie dostarczył usługi cyfrowej, Usługobiorca uprzywilejowany może wezwać go do jej dostarczenia. Jeżeli mimo to Usługodawca nie dostarczy usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Usługodawcę i Usługobiorcę uprzywilejowanego terminie, Usługobiorca uprzywilejowany może odstąpić od umowy o prowadzenie Konta.
 4. Usługobiorca uprzywilejowany może odstąpić od umowy o prowadzenie Konta bez wzywania do dostarczenia usługi cyfrowej, jeżeli:
  1. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy usługi cyfrowej lub
  2. Usługobiorca uprzywilejowany i Usługodawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy o prowadzenie Konta wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Usługobiorcy uprzywilejowanego, a Usługodawca nie dostarczył jej w tym terminie.
 5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową o prowadzenie Konta usługi cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z tą umową usługa miała być dostarczana.
 6. Jeśli usługa cyfrowa jest niezgodna z umową o prowadzenie Konta, Usługobiorca uprzywilejowany może żądać jej doprowadzenia do zgodności z tą umową.
 7. W przypadku braku zgodności usługi cyfrowej z umową o prowadzenie Konta Usługobiorca uprzywilejowany ma obowiązek współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności usługi cyfrowej z umową o prowadzenie Konta w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Usługobiorcy uprzywilejowanego.
 8. Dodatkowo, jeżeli usługa cyfrowa jest niezgodna z umową o prowadzenie Konta, Usługobiorca uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od tej umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności usługi cyfrowej z umową o prowadzenie Konta jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3 Ustawy o prawach konsumenta;
  2. Usługodawca nie doprowadził usługi cyfrowej do zgodności z umową o prowadzenie Konta w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Usługobiorcę uprzywilejowanego o braku zgodności z tą umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy uprzywilejowanego, uwzględniając charakter oraz cel tej usługi cyfrowej, w jakim jest wykorzystywana;
  3. brak zgodności usługi cyfrowej z umową o prowadzenie Konta występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić usługę cyfrową do zgodności z tą umową;
  4. brak zgodności usługi cyfrowej z umową o prowadzenie Konta jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy o prowadzenie Konta bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m Ustawy o prawach konsumenta (tj. żądania doprowadzenia usługi cyfrowej do zgodności z umową);
  5. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on usługi cyfrowej do zgodności z umową o prowadzenie Konta w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy uprzywilejowanego.

III POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Usługodawca informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Konsument może skorzystać m.in. z:
  • pomocy odpowiedniego Europejskiego Centrum Konsumenckiego z Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich. Centra udzielają informacji o prawach konsumentów i pomagają w rozwiązaniu sporu w przypadku zakupów transgranicznych. Pomoc Europejskich Centrów Konsumenckich jest co do zasady bezpłatna. Lista Centrów Konsumenckich właściwych dla danego państwa znajduje się pod adresem: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/
  • internetowej platformy Online Dispute Resolution (ODR), zapewnianej przez Komisję Europejską, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr
  Ponadto, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej można skorzystać z następujących form wsparcia:
  • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: >https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php
  • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: >https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php
 2. Poprzednie postanowienie ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Usługodawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
 3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne zarówno dla Usługodawcy jak i Konsumenta.
 4. Konsument może dodatkowo skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Usługobiorca uprzywilejowany ma prawo odstąpić od zawartej z Usługodawcą umowy o prowadzenie Konta, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy o prowadzenie Konta wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy.
 3. Aby Usługobiorca uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować Usługodawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Usługobiorca uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Usługobiorca uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 7 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z zawarciem umowy o prowadzenie Konta jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o prowadzenie Konta lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy o prowadzenie Konta i świadczenia usług nią objętych. Niepodanie danych oznacza, że umowa o prowadzenie Konta nie będzie mogła być zawarta, Usługodawca nie będzie mógł świadczyć usług nią objętych.
 4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. przestanie obowiązywać umowa o prowadzenie Konta;
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Kontem;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy
  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku.
 5. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Usługodawcę).
 6. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.
 7. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do organu właściwego dla ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8 ZMIANA W REGULAMINIE LUB KONCIE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany Regulaminu spowodowaną:
  1. zmianą funkcjonalności Konta, wymagającą modyfikacji Regulaminu lub
  2. zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na realizację umowy o prowadzenie Konta przez Usługodawcę lub dostosowaniem usług do zaleceń, wytycznych, nakazów lub zakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji lub decyzji uprawnionych władz publicznych lub
  3. zmianą danych kontaktowych lub identyfikacyjnych Usługodawcy.
 2. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy przypisany do Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy podany w § 2 Regulaminu, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Usługodawca może dokonać zmiany Konta, która nie jest niezbędna do zachowania jego zgodności z umową o prowadzenie Konta, z przyczyny wskazanej w ust. 1 lit. b lub z powodu zmiany funkcjonalności Konta. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie się wiązać z jakimikolwiek kosztami po stronie Usługobiorcy uprzywilejowanego. Postanowienie ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
 6. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 5, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Usługobiorcy uprzywilejowanego do Konta lub korzystanie z niego, Usługodawca wyśle na adres e-mail Usługobiorcy uprzywilejowanego, z odpowiednim wyprzedzeniem, na trwałym nośniku, informację o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawach przysługujących w związku z tą zmianą Usługobiorcy uprzywilejowanemu.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. Umowa zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu podlega przepisom prawa polskiego, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Wybór prawa polskiego dla umowy zawartej na podstawie Regulaminu z Konsumentem nie uchyla i nie ogranicza praw Konsumenta przysługujących mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znajdujących zastosowanie dla Konsumenta w sytuacji, w której nie ma miejsca wybór prawa. Oznacza to w szczególności, że jeśli właściwe dla danego Konsumenta przepisy krajowe przewidują ochronę szerszą niż wynikająca z niniejszego Regulaminu lub prawa polskiego – stosuje się tę ochronę szerszą.
 5. W przypadku ewentualnego sporu z Usługobiorcą niebędącym Usługobiorcą uprzywilejowanym, związanego z umową o prowadzenie Konta, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 6. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy w związku z umową o prowadzenie Konta w stosunku do Usługobiorcy niebędącego Usługobiorcą uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

OPTIMUM Katarzyna Smolec
al. Marszałka Piłsudskiego 121, 43-100 Tychy
adres e-mail: biuro@optimumbhp.pl

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczenie treści cyfrowych w postaci(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)

..............................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin Newslettera

w sklepie Optimum BHP

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt z Usługodawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Umowa
§ 5 Reklamacje
§ 6 Prawo odstąpienia od Umowy
§ 7 Dane osobowe
§ 8 Zmiana w Regulaminie lub Newsletterze
§ 9 Postanowienia końcowe

§ 1 DEFINICJE

Konsument – Usługobiorca będący osobą fizyczną, który zawarł Umowę lub podejmuje czynności zmierzające do jej zawarcia, bez bezpośredniego związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Newsletter – wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie, dostarczane nieodpłatnie Usługobiorcy przez Usługodawcę w ramach Umowy, stanowiące treści cyfrowe w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.
Przedsiębiorca uprzywilejowany - Usługobiorca, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę (lub podejmującą czynności zmierzające do jej zawarcia), bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy Optimum BHP prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://optimumbhp.pl.
Umowa – umowa o dostarczanie Newslettera.
Usługobiorca – każdy podmiot, który zawarł Umowę lub podejmuje czynności zmierzające do jej zawarcia.
Usługobiorca uprzywilejowany  – Usługobiorca, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym.
Usługodawca – KATARZYNA MARIA SMOLEC, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OPTIMUM Katarzyna Smolec, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6462738329, nr REGON 240695476, al. Marszałka Piłsudskiego 121, 43-100 Tychy.
Ustawa o prawach konsumenta – polska ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 2 KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

 1. Adres pocztowy: al. Marszałka Piłsudskiego 121, 43-100 Tychy
 2. Adres e-mail: biuro@optimumbhp.pl
 3. Telefon: 690949949
 4. Koszt połączenia telefonicznego lub transmisji danych wykonywanych przez Usługobiorcę wynika z podstawowej taryfy operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usług internetowych, z którego usług korzysta Usługobiorca. Usługodawca zwraca uwagę, że koszt połączenia międzynarodowego lub międzynarodowej transmisji danych może być wyższy niż koszt połączenia lub transmisji krajowej – w zależności od taryfy przyjętej przez operatora telekomunikacyjnego lub dostawcę usług internetowych, z usług którego korzysta Usługobiorca.

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla skorzystania z treści cyfrowych objętych Regulaminem potrzebne jest:
  • aktywne konto e-mail;
  • urządzenie z dostępem do Internetu;
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

§ 4 UMOWA

 1. Usługobiorca może dobrowolnie zapisać się do Newslettera.
 2. W celu otrzymania Newslettera konieczne jest zawarcie Umowy.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach Umowy kierowane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zawierania Umowy.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia Umowy, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Umowy. W momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta Umowa na czas nieoznaczony, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy – z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. W celu właściwej realizacji Umowy Usługobiorca jest obowiązany podać swój prawidłowy adres e-mail.
 6. Newsletter jest dostarczany niezwłocznie po utworzeniu przez Usługodawcę wiadomości przeznaczonych dla Usługobiorców.
 7. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 8. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w poprzednim postanowieniu, lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy podany w § 2 Regulaminu.
 9. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem Umowy.

§ 5 REKLAMACJE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Usługodawca prosi o składanie reklamacji dotyczących treści cyfrowych objętych Regulaminem na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

II USŁUGOBIORCY UPRZYWILEJOWANI

 1. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy uprzywilejowanego odpowiedzialność za zgodność świadczenia z Umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 2. W przypadku niewłaściwej realizacji przez Usługodawcę Umowy, Usługobiorca uprzywilejowany ma możliwość skorzystania z uprawnień uregulowanych w rozdziale 5b Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Jeżeli Usługodawca nie dostarczył treści cyfrowych objętych Umową, Usługobiorca uprzywilejowany może wezwać go do ich dostarczenia. Jeżeli mimo to Usługodawca nie dostarczy treści cyfrowych objętych Umową niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Usługobiorcę uprzywilejowanego i Usługodawcę terminie, Usługobiorca uprzywilejowany może odstąpić od Umowy.
 4. Usługobiorca uprzywilejowany może odstąpić od Umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowych objętych Umową, jeżeli:
  • z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowych objętych Umową lub
  • Usługobiorca uprzywilejowany i Usługodawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowych objętych Umową miał istotne znaczenie dla Usługobiorcy uprzywilejowanego, a Usługodawca nie dostarczył ich w tym terminie.
 5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Newslettera z Umową, który – z uwagi na fakt, że Newsletter jest dostarczany w sposób ciągły - wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z tą Umową miał być dostarczany.
 6. Jeżeli treści cyfrowe objęte Regulaminem są niezgodne z Umową, Usługobiorca uprzywilejowany może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową.
 7. W przypadku braku zgodności z Umową treści cyfrowych objętych Regulaminem, Usługobiorca uprzywilejowany ma obowiązek współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Usługobiorcy uprzywilejowanego.
 8. Dodatkowo, jeżeli treści cyfrowe objęte Regulaminem są niezgodne z Umową, Usługobiorca uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, gdy:
  • doprowadzenie do zgodności tych treści cyfrowych z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3 Ustawy o prawach konsumenta;
  • Usługodawca nie doprowadził treści cyfrowych objętych Regulaminem do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Usługobiorcę uprzywilejowanego o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy uprzywilejowanego, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane;
  • brak zgodności z Umową treści cyfrowych objętych Regulaminem występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić je do zgodności z Umową;
  • brak zgodności z Umową treści cyfrowych objętych Regulaminem jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m Ustawy o prawach konsumenta (tj. żądania doprowadzenia treści cyfrowych do zgodności z Umową);
  • z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on do zgodności z Umową treści cyfrowych objętych Regulaminem w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy uprzywilejowanego.

III POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Usługodawca informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Konsument może skorzystać m.in. z:
  • pomocy odpowiedniego Europejskiego Centrum Konsumenckiego z Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich. Centra udzielają informacji o prawach konsumentów i pomagają w rozwiązaniu sporu w przypadku zakupów transgranicznych. Pomoc Europejskich Centrów Konsumenckich jest co do zasady bezpłatna. Lista Centrów Konsumenckich właściwych dla danego państwa znajduje się pod adresem: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/
  • internetowej platformy Online Dispute Resolution (ODR), zapewnianej przez Komisję Europejską, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr
  Ponadto, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej można skorzystać z następujących form wsparcia:
  • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php
  • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php
 2. Poprzednie postanowienie ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Usługodawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
 3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne zarówno dla Usługodawcy jak i Konsumenta.
 4. Konsument może dodatkowo skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Usługobiorca uprzywilejowany ma prawo odstąpić od zawartej z Usługodawcą Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia tej Umowy.
 3. Aby Usługobiorca uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, musi poinformować Usługodawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Usługobiorca uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, że Usługobiorca uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

§ 7 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z Umową jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest:
  • realizacja Umowy; podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest Umowa lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • analiza efektywności wysłanych w ramach Umowy wiadomości, celem ustalenia ogólnych zasad dotyczących skutecznej wysyłki w działalności Usługodawcy; podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń związanych z Umową; podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia Umowy i dostarczenia objętych nią treści cyfrowych. Niepodanie danych spowoduje, że Umowa nie będzie mogła być zawarta, a Usługodawca nie dostarczy objętych nią treści cyfrowych.
 4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. przestanie obowiązywać Umowa;
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Umową;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy
  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku.
 5. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Usługodawcę).
 6. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.
 7. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do organu właściwego dla ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8 ZMIANA W REGULAMINIE LUB NEWSLETTERZE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany Regulaminu spowodowaną:
  1. zmianą funkcjonalności Newslettera, wymagającą modyfikacji Regulaminu lub
  2. zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na realizację Umowy przez Usługodawcę lub dostosowaniem usług do zaleceń, wytycznych, nakazów lub zakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji lub decyzji uprawnionych władz publicznych lub
  3. zmianą danych kontaktowych lub identyfikacyjnych Usługodawcy.
 2. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zawarcia Umowy co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania Umowy w przyszłości.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy podany w § 2 Regulaminu, co będzie skutkować rozwiązaniem Umowy z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Usługodawca może dokonać zmiany Newslettera, która nie jest niezbędna do zachowania jego zgodności z Umową, z przyczyny wskazanej w ust. 1 lit. b lub z powodu zmiany funkcjonalności Newslettera. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie się wiązać z jakimikolwiek kosztami po stronie Usługobiorcy uprzywilejowanego. Postanowienie ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
 6. Jeżeli zmiana, o której mowa w poprzednim postanowieniu, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Usługobiorcy uprzywilejowanego do Newslettera lub korzystanie z niego, Usługodawca wyśle na adres e-mail Usługobiorcy uprzywilejowanego z odpowiednim wyprzedzeniem, na trwałym nośniku, informację o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawach przysługujących w związku z tą zmianą Usługobiorcy uprzywilejowanemu.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 3. Umowa zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu podlega przepisom prawa polskiego, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Wybór prawa polskiego dla Umowy zawartej na podstawie Regulaminu z Konsumentem nie uchyla i nie ogranicza praw Konsumenta przysługujących mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znajdujących zastosowanie dla tego Konsumenta w sytuacji, w której nie ma miejsca wybór prawa. Oznacza to w szczególności, że jeśli właściwe dla danego Konsumenta przepisy krajowe przewidują ochronę szerszą niż wynikająca z niniejszego Regulaminu lub prawa polskiego – stosuje się tę ochronę szerszą.
 5. W przypadku ewentualnego sporu z Usługobiorcą niebędącym Usługobiorcą uprzywilejowanym, związanego z Umową, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 6. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy w związku z Umową w stosunku do Usługobiorcy niebędącego Usługobiorcą uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

OPTIMUM Katarzyna Smolec
al. Marszałka Piłsudskiego 121, 43-100 Tychy
adres e-mail: biuro@optimumbhp.pl

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczenie treści cyfrowych w postaci(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)

..............................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

Online shop terms and conditions of 07.09.2023.
License number granted by Kreator Legal Geek: 547c9ddf-2725-472d-9e26-6a9a296bbacc.

Terms and Conditions of the online Shop
Optimum BHP protective clothing wholesale

specifying, among others, the rules of concluding contracts via the Shop, and containing the most important information concerning the Seller, the Shop and Consumer rights.

TABLE OF CONTENTS

Article 1 Definitions
Article 2 Contact with the Seller
Article 3 Technical requirements
Article 4 Purchasing in the Shop
Article 5 Payments
Article 6 Order fulfillment
Article 7 Right to withdraw from the contract
Article 8 Exceptions to the right to withdraw from the contract
Article 9 Complaints
Article 10 Personal data
Article 11 Reservations
Article 12 Additional provisions for Buyers other than Consumers
Appendix No. 1: Model withdrawal form

ARTICLE 1 DEFINITIONS

Account – a free-of-charge digital service within the meaning of the Consumer Rights Act, thanks to which the Buyer can use additional features in the Shop.
Buyer – any entity purchasing from the Shop or taking steps to make a purchase in the Shop.
Consumer – a Buyer who is a natural person and who places an order in the Shop or takes steps to make a purchase in the Shop, without any direct connection with his/her business or professional activity.
Consumer Rights Act - the Polish Act of 30 May 2014 on consumer rights.
Digital Content – data produced and provided in digital form.
Seller – KATARZYNA MARIA SMOLEC, an entrepreneur running a business under the business name OPTIMUM Katarzyna Smolec, entered into the Central Register and Information on Economic Activity kept by the minister competent for economy and keeping the Central Register and Information on Economic Activity, European Union VAT Identification Number PL6462738329, REGON (National Official Business Register number) 240695476, al. Marszałka Piłsudskiego 121, 43-100 Tychy, Poland.
Shop – the Optimum BHP protective clothing wholesale online shop operated by the Seller at https://optimumbhp.pl.
Terms and Conditions – these terms and conditions.
Working Days – days from Monday to Friday, except for public holidays in Poland.

The provisions of the Terms and Conditions regarding products apply to both movable items (goods) and Digital Content.

Article 2 CONTACT WITH THE SELLER

 1. Postal address: al. Marszałka Piłsudskiego 121, 43-100 Tychy, Poland
 2. Email address: biuro@optimumbhp.pl
 3. Phone: 690949949
 4. The cost of a telephone call or data transmission made by the Buyer results from the basic tariff of the telecommunications operator or Internet service provider whose services the Buyer uses. The Seller stresses that the cost of an international call or international data transmission may be higher than the cost of a domestic call or transmission - depending on the tariff adopted by the telecommunications operator or Internet service provider whose services the Buyer uses.

Article 3 TECHNICAL REQUIREMENTS

 1. For the proper functioning of the Shop a device with Internet access and a web browser that supports JavaScript and cookies is required.
 2. To place an order in the Shop, in addition to the requirements set out in sec. 1, an active email account is required.

Article 4 PURCHASING IN THE SHOP

 1. The product prices shown in the Shop are the total prices for the product.
 2. The Seller emphasises that the total price of the order consists of the price of the products and, if applicable, the cost of the delivery of the goods.
 3. The product selected for purchase should be added to the shopping cart in the Shop.
 4. The Buyer then chooses the method of delivery of the goods and the method of payment for the order from among the options available in the Shop, and provides the data necessary to process the order.
 5. The order is placed upon confirmation of its content and acceptance of the Terms and Conditions by the Buyer.
 6. Placing an order is tantamount to concluding a contract between the Buyer and the Seller.
 7. Buyer may register in the Shop, i.e. create an Account in the Shop, or make purchases without registering by providing their details each time they place an order.

Article 5 PAYMENTS

 1. The following payment methods are available in the Shop:
  1. by bank transfer to the Seller's bank account;
  2. using a payment card:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  3. via a payment platform:
   • Autopay
   • PayPal
   • PayU
   • Przelewy24
  4. on delivery, i.e. by card or cash on delivering the goods to the Buyer;;
  5. by card or cash at the time of personal collection of the goods.
 2. If the Buyer chooses to pay via the Autopay payment platform, the online payment service provider is Autopay S.A.
 3. If the Buyer chooses to pay in advance, the order must be paid for within 7 Working Days of the order being placed.
 4. By purchasing from the Shop, the Buyer accepts the Seller's use of electronic invoices. The Buyer has the right to withdraw their acceptance.

Article 6 ORDER FULFILLMENT

 1. The lead time is indicated in the Shop.
 2. If the Buyer has chosen to pay in advance for the order, the Seller will proceed with the order once it has been paid for.
 3. Where Buyer has purchased products with different lead times within one order, the order will be processed within the lead time applicable to the product with the longest lead time.
 4. Delivery can be made to the following countries:
  • the Republic of Poland,
  • Germany,
  • Czech Republic,
  • France,
  • Lithuania,
  • Netherlands,
  • Slovakia,
  • Denmark,
  • Belgium.
 5. The following delivery methods are available in the Shop:
  1. via courier service,
  2. to InPost parcel lockers,
  3. via electronic means, to the email address provided by the Buyer when placing the order - in the case of Digital Content.
 6. Buyer can collect the goods in person at the Seller's premises during business hours.
 7. If the Buyer chooses personal collection, the goods will be ready for collection on the indicated lead time.

Article 7 RIGHT TO WITHDRAW FROM THE CONTRACT

 1. The Consumer has the right to withdraw from the contract concluded with the Seller through the Shop, subject to Article 8 hereof, within 14 days without giving any reason.
 2. The time limit for withdrawal from the contract expires after 14 days from the day:
  1. on which the Consumer has taken possession of the goods or on which a third party other than the carrier and indicated by the Consumer has taken possession of the goods;
  2. on which the Consumer has taken possession of the last good, instalment or part thereof, or on which a third party, other than the carrier and indicated by the Consumer, has taken possession of the last good, instalment or part thereof, in the case of a contract which provides for the transfer of ownership of multiple goods which are delivered separately, by instalment or part thereof;
  3. on which the contract was concluded – in the case of a contract for the supply of Digital Content.
 3. In order to exercise the right to withdraw from the contract, the Consumer must inform the Seller, using the contact information provided in Article 2 hereof, of their decision to withdraw from the contract by way of an unambiguous statement (for example, a letter sent by post or email).
 4. The Consumer may use the model withdrawal form attached at the end of the Terms and Conditions, however, it is not obligatory.
 5. In order to observe the time limit for withdrawal, it is sufficient for the Consumer to send information concerning the exercise of their right to withdraw from the contract before the time limit for withdrawal expires.

CONSEQUENCES OF WITHDRAWAL FROM THE CONTRACT

 1. In the event of withdrawal from the concluded contract, the Seller shall return to the Consumer all payments received from them, including the costs of delivery of the goods (except for additional costs resulting from the method of delivery chosen by the Consumer other than the cheapest usual method of delivery offered by the Seller), without delay, and in any case no later than 14 days from the day on which the Seller was informed of the Consumer's decision to exercise the right to withdraw from the contract - subject to the provisions of Article 11 sec. 3 and 4 hereof.
 2. The Seller shall reimburse the payment using the same means of payment as the Consumer used in the original transaction, unless the Consumer agrees otherwise, and in any event the Consumer shall not bear any fees for such reimbursement.
 3. If the Seller has not offered to collect the goods from the Consumer, the Seller may withhold the reimbursment until the goods have been received or until proof of return has been provided, whichever happens earlier.
 4. The Seller requests that goods be returned to the following address: al. Marszałka Piłsudskiego 121, 43-100 Tychy, Poland without delay and in any case no later than 14 days from the day on which the Consumer informed the Seller of the withdrawal from the contract. The time limit is considered observed if the Consumer returns the goods before the expiry of the 14-day period.
 5. The Consumer shall bear the direct cost of the goods return.
 6. The Consumer shall be liable only for a decrease in the value of the goods resulting from using it in a different way than it was necessary to establish the type, characteristics, and functioning of the goods.
 7. If the goods, due to their nature, cannot be returned by post in the usual manner, the Consumer will have to bear the direct costs of returning the goods. The Consumer will be informed about the estimated amount of these costs by the Seller in the description of the goods in the Shop or when placing the order.
 8. In the event that a reimbursement is required for a transaction made by the Consumer with a payment card, the Seller will make the reimbursement to the bank account assigned to that payment card.

Article 8 EXCEPTIONS TO THE RIGHT TO WITHDRAW FROM THE CONTRACT

 1. The right to withdraw from the contract, referred to in Article 7 hereof, shall not apply to the contract:
  1. the subject of which is a non-prefabricated product manufactured in accordance with the specifications of the Consumer or intended to satisfy their individual needs;
  2. the subject of which is the product liable to deteriorate rapidly or having a short shelf-life;
  3. the subject of which is a product delivered in a sealed package, which may not be returned after opening the package due to health protection or for hygiene reasons if the package is opened after delivery;
  4. the subject of which are goods that after delivery, due to their nature, are inseparably connected with other goods;
  5. the subject of which are sound or visual recordings or computer software delivered in a sealed package if the package is opened after delivery;
  6. for the delivery of journals, periodicals or magazines, except for a subscription contract;
  7. in which the price or remuneration depend on fluctuations on the financial market, over which the Seller has no control, and which may occur during the time limit to withdraw from the contract;
  8. for the supply of Digital Content for which the Consumer is liable to pay the price, if all of the following conditions are met:
   1. the Seller has commenced performance with the prior express consent of the Consumer;
   2. the Consumer has been informed prior to the commencement of the performance that, after the Seller's completion of the performance, they shall lose their right to withdraw from the contract and have acknowledged this; and
   3. the Seller has provided the Consumer with a lawful confirmation of the conclusion of the distance contract, including information on the aforementioned consent, on a durable medium within a reasonable time after the conclusion of the contract, at the latest before the performance begins - subject to the provisions of Article 11 sec. 3 and 4 hereof.

Article 9 COMPLAINTS

I GENERAL PROVISIONS

 1. The Seller shall be liable to the Consumer for the conformity of the performance with the contract as provided for by generally applicable laws, including in particular the provisions of the Consumer Rights Act - subject to the provisions of Article 11 sec. 3 and 4 hereof.
 2. The Seller asks to submit complaints (including complaints regarding the operation of the Shop) to the postal or electronic address provided in Article 2 hereof.
 3. If a guarantee has been granted for the product, information about the guarantee and its conditions is available in the Shop.
 4. The Seller shall respond to the complaint within 14 days of its receipt - subject to the provisions of Article 11 sec. 3 and 4 hereof.

II CONSUMERS

 1. Goods

  1. If the goods are not in conformity with the contract, the Consumer has the option of exercising the rights set out in Chapter 5a of the Consumer Rights Act.
  2. Liability shall be borne by the Seller for any lack of conformity of the goods with the contract existing at the time of delivery and discovered within two years of that time, unless the shelf life of the goods, as determined by the Seller, their legal predecessors or persons acting on their behalf, is longer - subject to the provisions of Article 11 sec. 3 and 4 hereof.
  3. Based on the provisions of the Consumer Rights Act, in the event of non-conformity of the goods with the contract, the Consumer may demand:
   1. replacement of goods,
   2. repair of the goods.
  4. In addition, the Consumer may submit a notice of:
   1. price reduction,
   2. withdrawal from the contract
   where:
   • the Seller refused to bring the goods into conformity with the contract in accordance with Article 43d sec. 2 of the Consumer Rights Act;
   • the Seller failed to bring the goods into conformity with the contract in accordance with Article 43d sec. 4-6 of the Consumer Rights Act;
   • the lack of conformity of the goods with the contract continues even though the Seller has tried to bring the goods into conformity with the contract;
   • the lack of conformity of the goods with the contract is significant enough to justify either a reduction in price or withdrawal from the contract without first having recourse to the remedies set out in Article 43d of the Consumer Rights Act;
   • it is clear from the Seller's notice or the circumstances that the Seller will not bring the goods into conformity with the contract within a reasonable time or without undue inconvenience for the Consumer.
  5. In the case of goods subject to repair or replacement, the Consumer shall make the goods available to the Seller. The Seller shall collect the goods from the Consumer at their own cost.
  6. The Consumer cannot withdraw from the contract if the lack of conformity of the goods with the contract is insignificant.
  7. In the event of withdrawal from the contract as referred to in this section (relating to goods), the Consumer shall, without delay, return the goods to the Seller at the Seller's cost to: al. Marszałka Piłsudskiego 121, 43-100 Tychy, Poland. The Seller shall reimburse the price to the Consumer without delay, no later than within 14 days of receipt of the goods or proof of their return - subject to the provisions of Article 11 sec. 3 and 4 hereof.
  8. The Seller shall reimburse to the Consumer the amounts due as a result of exercising the right to reduce the price without delay, no later than within 14 days from the date of receipt of the Consumer's notice of price reduction - subject to the provisions of Article 11 sec. 3 and 4 hereof.
 2. Digital Content

  1. In the event of improper performance of the contract for the supply of Digital Content by the Seller, the Consumer may exercise the rights specified in Chapter 5b of the Consumer Rights Act.
  2. If the Seller has not supplied the Digital Content, the Consumer may request the Seller to supply it. If, despite the request, the Seller fails to supply the Digital Content without delay or within an additional period of time expressly agreed between the Consumer and the Seller, the Consumer may withdraw from the contract.
  3. The Consumer may withdraw from the contract without requesting the Digital Content to be supplied if:
   • it is clear from the Seller's notice or from the circumstances that they will not supply the Digital Content; or
   • the Consumer and the Seller have agreed, or it is clear from the circumstances of the conclusion of the contract, that a specific date for the supply of the Digital Content was important to the Consumer and the Seller has not supplied the Digital Content within that date.
  4. Liability shall be borne by the Seller for any non-conformity of the Digital Content with the contract that existed at the time of its supply and became apparent within two years of that time - subject to the provisions of Article 11 sec. 3 and 4 of the Terms and Conditions.
  5. If the Digital Content is not in conformity with the contract, the Consumer may request that it be brought into conformity with the contract.
  6. In case of non-conformity of the Digital Content with the contract, the Consumer shall cooperate with the Seller, to a reasonable extent and using technical means that are least intrusive for the Consumer, to ascertain whether the lack of conformity of the Digital Content at the adequate time results from the characteristics of the Consumer’s digital environment.
  7. In addition, if the Digital Content is not in conformity with the contract, the Consumer may give a notice of:
   • price reduction,
   • withdrawal from the contract,
   when:
   1. bringing the Digital Content into conformity with the contract is impossible or requires excessive costs to be borne pursuant to Article 43m sec. 2 and 3 of the Consumer Rights Act;
   2. the Seller has failed to bring the Digital Content into conformity with the contract within a reasonable time from the moment the Seller was informed by the Consumer of the lack of conformity with the contract, and without undue inconvenience to the Consumer, taking into account the nature of the Digital Content and the purpose for which it is used;
   3. the lack of conformity of the Digital Content with the contract continues despite the fact that the Seller has attempted to bring the Digital Content into conformity with the contract;
   4. the lack of conformity of the Digital Content with the contract is so significant that it justifies either a price reduction or contract withdrawal without first having recourse to the remedy set out in Article 43m of the Consumer Rights Act (i.e. requesting that the Digital Content be brought into conformity with the contract);
   5. it is clear from the Seller's notice or the circumstances that the Seller will not bring the Digital Content into conformity with the contract within a reasonable time or without undue inconvenience for the Consumer.
  8. The Consumer may not withdraw from the contract on the basis of the preceding provision if the Digital Content is supplied in exchange for the payment of a price and the lack of conformity of the Digital Content with the contract is insignificant.
  9. The Seller is obliged to reimburse to the Consumer the price due as a result of the exercise of the right of withdrawal from the contract referred to in this section (on Digital Content) or to reduce the price without delay but no later than 14 days from the date of receipt of the Consumer's notice of contract withdrawal or price reduction - subject to the provisions of Article 11 sec. 3 and 4 of the Terms and Conditions.
  10. The Seller shall reimburse the price using the same method of payment as the one applied by the Consumer unless the Consumer has expressly agreed to another form of reimbursement that does not incur any costs for the Consumer.
 3. Out-of-court complaint and redress methods

  1. The Seller informs the Consumer about the possibility to use out-of-court procedures for handling complaints and pursuing claims. The rules of access to these procedures are available at the registered offices or on the websites of entities entitled to out-of-court dispute resolution. A Consumer may use, among others, the following: In addition, the following forms of support are available in the Republic of Poland:
   • mediation conducted by the locally competent Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej (Voivodeship Inspectorate of Trade Inspection), to which a request for mediation should be made. In principle, the procedure is free of charge. A list of Inspectorates can be found here: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;
   • the assistance of the competent permanent consumer arbitration court operating at the Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej (Voivodeship Inspectorate of Trade Inspection), to which a request should be submitted for consideration of the case before the arbitration court. In principle, the procedure is free of charge. The list of courts is available at: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;
  2. The preceding provision is for information purposes only and does not constitute an obligation on the part of the Seller to use out-of-court dispute resolution.
  3. The use of out-of-court dispute resolution is voluntary for both the Seller and the Consumer.
  4. A Consumer may additionally use the free assistance of the municipal or district consumer ombudsman in the Republic of Poland.

III BUYERS OTHER THAN CONSUMERS

 1. For the avoidance of doubt, the Seller points out that the liability of the Seller towards a Buyer other than a Consumer, related to a complaint, shall be governed by the provision of Article 12 sec. 1.

Article 10 PERSONAL DATA

 1. The controller of personal data provided by the Buyer while using the Shop is the Seller.
 2. Detailed information about the processing of personal data by the Seller, including other purposes and grounds for data processing, as well as data recipients – can be found in the privacy policy available in the Shop – due to the principle of transparency, according to the General Data Protection Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) - “GDPR”.
 3. The purpose of processing Buyer's data provided by the Buyer in connection with the purchase in the Shop is to process orders. The basis for the processing of personal data in this case is:
  • a contract or actions taken at the Buyer's request in order to conclude the contract (Article 6 sec. 1(b) of the GDPR),
  • the Seller's legal obligation relating to accounting (Article 6 sec. 1(c) of the GDPR) and
  • the Seller's legitimate interest in processing data for the purpose of establishing, investigating or defending possible claims (Article 6 sec. 1(f) of the GDPR).
 4. Providing personal data by the Buyer is voluntary, but at the same time necessary to conclude a contract.
 5. Failure to provide data will prevent the conclusion of a contract in the Shop.
 6. Buyer's personal data provided in connection with purchases from the Shop will be processed until:
  • the contract concluded between the Buyer and the Seller ceases to be valid
  • the Seller ceases to be legally obliged to process the Buyer's data;
  • the possibility of asserting claims by the Buyer or Seller, related to a contract concluded via the Shop ceases;
  • the Buyer's objection to the processing of his personal data is accepted, if the processing is based on the legitimate interest of the Seller
  - depending on what is applicable in each case.
 7. The Buyer shall have the right to request:
  • access to their personal data,
  • correction of their personal data,
  • deletion of their personal data,
  • restriction of the processing of their personal data,
  • transfer of their personal data to another controller,
  and the right to:
  • object at any time to the processing of data on grounds relating to the Buyer's particular situation - to the processing of their personal data based on Article 6 sec. 1(f) of the GDPR (i.e. on legitimate interests pursued by the Seller).
 8. To exercise their rights, the Buyer should contact the Seller using the data provided in Article 2 hereof.
 9. In the event that the Buyer considers that their data are being processed unlawfully, the Buyer may lodge a complaint with the compentent authority for data protection. In Poland, this authority is the President of the Personal Data Protection Office.

Article 11 RESERVATIONS

 1. The provision of unlawful content by the Buyer is prohibited.
 2. Each order placed in the Shop constitutes a separate contract and requires separate acceptance of the Terms and Conditions. The contract is concluded for the time and purpose of order processing.
 3. Any contract entered into on the basis of these Terms and Conditions shall be governed by Polish law, subject to sec. 4.
 4. The choice of Polish law for contracts concluded with Consumers under the Terms and Conditions shall not waive or limit the rights of Consumers under the mandatory rules of the law applicable to that Consumer in situations where there is no choice of law. This means, in particular, that if national regulations applicable to the Consumer provide for protection that is broader than that provided for under these Terms and Conditions or Polish law, such broader protection shall apply.
 5. Contracts concluded on the basis of these Terms and Conditions shall be concluded in English.
 6. None of the provisions of these Terms and Conditions exclude or in any way limit the rights of the Consumer resulting from the provisions of law.
 7. A natural person who concludes or intends to conclude a contract in the Shop that is in direct connection with their business activity, shall be treated as a Consumer and shall be entitled to the same rights as those enjoyed by Consumers, when it follows from the content of that contract that the contract is not of a professional nature for that person. The preceding sentence shall not apply to the provisions set out in Article 9 in the subpart “Out-of-court complaint and redress methods” as well as to the provision of section 4.

Article 12 ADDITIONAL PROVISIONS FOR BUYERS OTHER THAN CONSUMERS

 1. Subject to Article 11 sec. 7, any liability of the Seller towards a Buyer who is not a Consumer, arising from a contract concluded through the Shop - within the limits permitted by law - is excluded.
 2. Subject to Article 11 sec. 7, in the event of a possible dispute with a Buyer who is not a Consumer, connected with a contract concluded through the Shop, the competent court shall be the one having jurisdiction over the Seller's registered office.
Autopay banner

Appendix 1. to Terms and Conditions

What follows is a model withdrawal form from the contract which the Consumer may (but does not have to) use.

Model withdrawal form
(complete and return this form only if you wish to withdraw from the contract)

OPTIMUM Katarzyna Smolec
al. Marszałka Piłsudskiego 121, 43-100 Tychy, Poland
e-mail: biuro@optimumbhp.pl

- I/We (*) ..................................................................... hereby give notice that I/We (*) withdraw from my/our (*) contract of sale of the following goods (*) / for the provision of the following service (*) / for the supply of digital content in the form of(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

– Ordered on(*)/received on(*)

..............................................................................................................................................................................

– Name of Consumer(s):

..............................................................................................................................................................................

– Address of Consumer(s):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Signature of Consumer(s)
(only if this form is sent on paper)

Date ............................................

(*) Delete as appropriate.

Account Terms and Conditions

of the online Shop Optimum BHP protective clothing wholesale

TABLE OF CONTENTS
Article 1 Definitions
Article 2 Contact with the Service Provider
Article 3 Technical requirements
Article 4 Account
Article 5 Complaints
Article 6 Right to withdraw from the contract
Article 7 Personal data
Article 8 Change to the Terms and Conditions or to the Account
Article 9 Final provisions
Appendix No. 1: Model withdrawal form

Article 1 DEFINITIONS

Account – digital service within the meaning of the Consumer Rights Act, provided electronically free of charge by the Service Provider to the Customer, through which the Customer can use additional functions in the Shop.
Consumer – a Customer who is a natural person, who has entered into the contract for the operation of the Account on the basis of the Terms and Conditions or is taking steps to enter into this contract, without direct connection with his/her business or professional activity.
Consumer Rights Act – the Polish Act of 30 May 2014 on consumer rights.
Customer – any entity that has entered into the contract for the operation of the Account on the basis of the Terms and Conditions or is taking steps to enter into this contract.
Service Provider – KATARZYNA MARIA SMOLEC, an entrepreneur running a business under the business name OPTIMUM Katarzyna Smolec, entered into the Central Register and Information on Economic Activity kept by the minister competent for economy and keeping the Central Register and Information on Economic Activity, European Union VAT Identification Number PL6462738329, REGON (National Official Business Register number) 240695476, al. Marszałka Piłsudskiego 121, 43-100 Tychy, Poland.
Shop – the online shop Optimum BHP protective clothing wholesale operated by the Service Provider at https://optimumbhp.pl.
Terms and Conditions – these Account terms and conditions

Article 2 CONTACT WITH THE SERVICE PROVIDER

 1. Postal address: al. Marszałka Piłsudskiego 121, 43-100 Tychy, Poland
 2. E-mail address: biuro@optimumbhp.pl
 3. Phone number: 690949949
 4. The cost of a telephone call or data transmission made by the Customer results from the basic tariff of the telecommunications operator or Internet service provider whose services the Customer uses. The Service Provider stresses that the cost of an international call or international data transmission may be higher than the cost of a domestic call or transmission - depending on the tariff adopted by the telecommunications operator or Internet service provider whose services the Customer uses.

Article 3 TECHNICAL REQUIREMENTS

 1. For the proper functioning and creation of an Account, an active email account, a device with Internet access and a web browser that supports JavaScript and cookies are required.

Article 4 ACCOUNT

 1. The creation of an Account is entirely voluntary and dependent on the will of the Customer.
 2. The Account provides the Customer with additional possibilities, such as viewing the history of orders placed by the Customer in the Shop, checking the status of an order or editing the Customer's data by themselves.
 3. In order to set up an Account, the Customer shall fill in the appropriate form in the Shop.
 4. When an Account is created, a contract is concluded for an indefinite period of time between the Customer and the Service Provider for the operation of the Account under these Terms and Conditions.
 5. The Service Provider shall begin to perform the service of operating the Account under the rules set forth in the Terms and Conditions without delay after the conclusion of the contract for the provision of the Account.
 6. The Customer may cancel the Account at any time without incurring any costs.
 7. The deletion of the Account results in the termination of the contract for the operation of the Account. In order for the Service Provider to delete the Account, the Customer must send their resignation to the Service Provider's email address provided in Article 2 of the Terms and Conditions, which will result in the deletion of the Account without delay and the termination of the contract for the operation of the Account.

Article 5 COMPLAINTS

I GENERAL PROVISIONS

 1. The Service Provider asks to submit complaints concerning the operation of the Account to the postal or electronic address provided in Article 2 of the Terms and Conditions.
 2. The Service Provider shall consider the complaint within 14 days of receipt of the complaint - subject to the provisions of Article 9 sec. 3 and 4 of these Terms and Conditions.

II CONSUMERS

 1. The Service Provider shall be liable to the Consumer for the conformity of the performance with the contract as provided for by generally applicable laws, including in particular the provisions of the Consumer Rights Act - subject to the provisions of Article 9 sec. 3 and 4 of the Terms and Conditions.
 2. In the event of improper performance of the contract for the operation of the Account by the Service Provider, the Consumer may exercise the rights specified in Chapter 5b of the Consumer Rights Act.
 3. If the Service Provider has not supplied the digital service, the Consumer may request the Service Provider to supply it. If, despite the request, the Service Provider fails to supply the digital service without delay or within an additional period of time expressly agreed between the Consumer and the Service Provider, the Consumer may withdraw from the contract for the operation of the Account.
 4. The Consumer may withdraw from the contract for the operation of the Account without requesting the digital service to be supplied if:
  1. it is clear from the Service Provider's notice or from the circumstances that they will not supply the digital service; or
  2. the Consumer and the Service Provider have agreed, or it is clear from the circumstances of the conclusion of the contract for the operation of the Account, that a specific date for the supply of the digital service was important to the Consumer and the Service Provider has not supplied the digital service within that date.
 5. Liability shall be borne by the Service Provider for any non-conformity of the digital service with the contract for the operation of the Account which – due to the fact that the digital service is provided continuously - occurred or became apparent at the time it was to be provided in accordance with the contract - subject to the provisions of Article 9 sec. 3 and 4 of the Terms and Conditions.
 6. If the digital service is not in conformity with the contract for the operation of the Account, the Consumer may request that it be brought into conformity with the contract.
 7. In case of non-conformity of the digital service with the contract for the operation of the Account, the Consumer shall cooperate with the Service Provider, to a reasonable extent and using technical means that are least intrusive for the Consumer, to ascertain whether the lack of conformity of the digital service at the adequate time results from the characteristics of the Consumer’s digital environment.
 8. In addition, if the digital service is not in conformity with the contract for the operation of the Account, the Consumer may give a notice of withdrawal from the contract, when:
  1. bringing the digital service into conformity with the contract for the operation of the Account is impossible or requires excessive costs to be borne pursuant to Article 43m sec. 2 and 3 of the Consumer Rights Act;
  2. the Service Provider has failed to bring the digital service into conformity with the contract for the operation of the Account within a reasonable time from the moment the Service Provider was informed by the Consumer of the lack of conformity with the contract, and without undue inconvenience to the Consumer, taking into account the nature of the digital service and the purpose for which it is used;
  3. the lack of conformity of the digital service with the contract for the operation of the Account continues despite the fact that the Service Provider has attempted to bring the digital service into conformity with the contract;
  4. the lack of conformity of the digital service with the contract for the operation of the Account is so significant that it justifies withdrawal from the contract for the operation of the Account without first having recourse to the remedy set out in Article 43m of the Consumer Rights Act (i.e. requesting that the digital service be brought into conformity with the contract);
  5. it is clear from the Service Provider's notice or the circumstances that the Service Provider will not bring the digital service into conformity with the contract for the operation of the Account within a reasonable time or without undue inconvenience for the Consumer.

OUT-OF-COURT COMPLAINT AND REDRESS MECHANISM

 1. The Service Provider informs the Consumer about the possibility to use out-of-court procedures for handling complaints and pursuing claims. The rules of access to these procedures are available at the registered offices or on the websites of entities entitled to out-of-court dispute resolution. A Consumer may use, among others, the following: In addition, the following forms of support are available in the Republic of Poland:
  • mediation conducted by the locally competent Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej (Voivodeship Inspectorate of Trade Inspection), to which a request for mediation should be made. In principle, the procedure is free of charge. A list of Inspectorates can be found here: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;
  • the assistance of the competent permanent consumer arbitration court operating at the Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej (Voivodeship Inspectorate of Trade Inspection), to which a request should be submitted for consideration of the case before the arbitration court. In principle, the procedure is free of charge. The list of courts is available at: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;
 2. The preceding provision is for information purposes only and does not constitute an obligation on the part of the Service Provider to use out-of-court dispute resolution.
 3. The use of out-of-court dispute resolution is voluntary for both the Service Provider and the Consumer.
 4. A Consumer may additionally use the free assistance of the municipal or district consumer ombudsman in the Republic of Poland.

Article 6 RIGHT TO WITHDRAW FROM THE CONTRACT

 1. The Consumer has the right to withdraw from the contract for the operation of the Account concluded with the Service Provider, within 14 days without giving any reason.
 2. The time limit for the withdrawal from the contract for the operation of the Account expires 14 days after the conclusion of the contract.
 3. In order to exercise the right to withdraw from the contract, the Consumer must inform the Service Provider, using the contact information provided in Article 2 of the Terms and Conditions, of their decision to withdraw from the contract by way of an unambiguous statement (for example, a letter sent by post or email).
 4. The Consumer may use the model withdrawal form attached at the end of the Terms and Conditions, however, it is not obligatory.
 5. In order to observe the time limit for withdrawal, it is sufficient for the Consumer to send information concerning the exercise of their right to withdraw from the contract before the time limit for withdrawal expires.

Article 7 PERSONAL DATA

 1. The Service Provider is the controller of the personal data provided by the Customer in connection with the conclusion of the contract for the operation of the Account. Detailed information regarding the Service Provider's processing of personal data, including the other purposes and grounds for processing, as well as the recipients of the data, can be found in the privacy policy available in the Shop - due to the transparency principle contained in the General Data Protection Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) – “GDPR”.
 2. The purpose of the Customer's data processing is to maintain the Account. The basis for the processing of personal data in this case is the contract for the operation of the Account or actions taken at the request of the Customer in order to conclude it (Art. 6 sec. 1 (b) of the GDPR), as well as the Service Provider's legitimate interest in processing data in order to establish, assert or defend possible claims (Art. 6 sec. 1 (f) of the GDPR).
 3. The provision of data by the Customer is voluntary, but at the same time necessary for the conclusion of the contract for the operation of the Account and providing the digital service covered by this contract. Failure to provide data means that the contract for the operation of the Account will not be concluded and the Service Provider will not be able to provide the digital service covered by this contract.
 4. The Customer's data will be processed until:
  1. the contract for the operation of the Account ceases to be valid;
  2. the ability of the Customer or the Service Provider to assert claims related to the Account ceases;
  3. the Customer's objection to the processing of their personal data is accepted - if the processing was based on the Service Provider's legitimate interest
  - depending on what is applicable in each case.
 5. The Customer has the right to request:
  1. access to their personal data,
  2. correction of their personal data,
  3. deletion of their personal data,
  4. restriction of the processing of their personal data,
  5. transfer of their personal data to another controller,
  and the right to:
  1. object at any time to the processing of data on grounds relating to the Customer's particular situation - to the processing of their personal data based on Article 6 sec. 1(f) of the GDPR (i.e. on the legitimate interests pursued by the Service Provider).
 6. To exercise their rights, the Customer should contact the Service Provider.
 7. If the Customer considers that their data is being processed unlawfully, the Customer may lodge a complaint with the competent data protection authority. In Poland, this authority is the President of the Personal Data Protection Office.

Article 8 CHANGE TO THE TERMS AND CONDITIONS OR TO THE ACCOUNT

 1. The Service Provider reserves the right to amend these Terms and Conditions only for important reasons. An important reason is understood to be the need for amendments to the Terms and Conditions due to:
  1. change in the functionality of the Account, requiring modification of the Terms and Conditions, or
  2. a change in the provisions of law, affecting the execution of the contract for the operation of the Account by the Service Provider, or adaptation of services to recommendations, guidelines, orders or prohibitions, rulings, provisions, interpretations or decisions of authorized public authorities or
  3. change of contact or identification data of the Service Provider.
 2. Information on planned amendments to the Terms and Conditions shall be sent to the Customer's email address connected with their Account at least 7 days before the amendments take effect.
 3. If the Customer does not object to the planned amendments by the time they take effect, the Customer is deemed to have accepted them, which shall not constitute any obstacle to the termination of the contract for the operation of the Account in the future.
 4. If the Customer does not accept the planned amendments, the Customer should send a notification to the Service Provider's email address provided in Article 2 of the Terms and Conditions, which shall result in termination of the contract for the operation of the Account as soon as the planned changes come into force.
 5. The Service Provider may make a change to the Account, which is not necessary for its compliance with the contract for the operation of the Account, for the reason indicated in sec. 1 (b) or due to change in the functionality of the Account. The implementation of the change referred to in the preceding sentence will not incur any costs on the part of the Consumer. The provisions of sec. 2-4 shall apply accordingly.
 6. If the change referred to in the preceding provision significantly and negatively affects the Consumer's access to or use of the Account, the Service Provider shall send to the Consumer's e-mail address sufficiently in advance, on a durable medium, information about the characteristics and date of the change and the Consumer's rights in connection with the change.

Article 9 FINAL PROVISIONS

 1. The Customer shall be prohibited to provide illegal content.
 2. The contract for the operation of the Account is concluded in English.
 3. The contract entered into on the basis of these Terms and Conditions shall be governed by Polish law, subject to sec. 4.
 4. The choice of Polish law for the contracts concluded with Consumers under the Terms and Conditions shall not waive or limit the rights of Consumers under the mandatory rules of the law applicable to that Consumer in situations where there is no choice of law. This means, in particular, that if national regulations applicable to the Consumer provide for protection that is broader than that provided for under these Terms and Conditions or Polish law, such broader protection shall apply.
 5. Subject to sec. 7, in the event of a possible dispute with a Customer who is not a Consumer, connected with the contract on the operation of the Account, the competent court shall be the one having jurisdiction over the Service Provider's registered office.
 6. None of the provisions of these Terms and Conditions exclude or in any way limit the rights of the Consumer resulting from the provisions of law.
 7. A natural person who concludes or takes steps to conclude the contract for the operation of the Account, that is in direct connection with their business activity, shall be treated as a Consumer and shall be entitled to the same rights as those enjoyed by Consumers, when it follows from the content of that contract that the contract is not of a professional nature for that person. The preceding sentence shall not apply to the provisions set out in the in Article 5 in the subpart “Out-of-court complaint and redress methods”, as well as to the provision of sec. 4.
 8. Subject to sec. 7, any liability of the Service Provider towards a Customer who is not a Consumer, connected with the contract for the operation of the Account, is excluded - to the extent permitted by law.

Appendix 1. to Terms and Conditions

What follows is a model withdrawal form from the contract which the Consumer may (but does not have to) use.

Model withdrawal form
(complete and return this form only if you wish to withdraw from the contract)

OPTIMUM Katarzyna Smolec
al. Marszałka Piłsudskiego 121, 43-100 Tychy, Poland
e-mail: biuro@optimumbhp.pl

- I/We (*) ..................................................................... hereby give notice that I/We (*) withdraw from my/our (*) contract of for the provision of the following service (*) / for the supply of digital content in the form of(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

– Ordered on(*)

..............................................................................................................................................................................

– Name of Consumer(s):

..............................................................................................................................................................................

– Address of Consumer(s):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Signature of Consumer(s)
(only if this form is sent on paper)

Date ............................................

(*) Delete as appropriate.

Terms and conditions of the Newsletter

of the online Shop Optimum BHP protective clothing wholesale

TABLE OF CONTENTS

Article 1 Definitions
Article 2 Contact with the Service Provider
Article 3 Technical requirements
Article 4 Contract
Article 5 Complaints
Article 6 Right to withdraw from the contract
Article 7 Personal data
Article 8 Change to the Terms and Conditions or the Newsletter
Article 9 Final provisions
Appendix No. 1: Model withdrawal form

Article 1 Definitions

Consumer – a Customer who is a natural person who has entered into the Contract or is taking steps to enter into the Contract, without direct connection with his/her business or professional activity.
Consumer Rights Act – the Polish Act of 30 May 2014 on consumer rights.
Contract - contract for delivery of the Newsletter.
Customer - any entity that has entered into the Contract or is taking steps to enter into the Contract.
Newsletter – messages related to the Shop, including information about offers, promotions and new products in the Shop, provided free of charge to the Customer by the Service Provider under the Contract, which constitute digital content within the meaning of the Consumer Rights Act.
Service Provider – KATARZYNA MARIA SMOLEC, an entrepreneur running a business under the business name OPTIMUM Katarzyna Smolec, entered into the Central Register and Information on Economic Activity kept by the minister competent for economy and keeping the Central Register and Information on Economic Activity, European Union VAT Identification Number PL6462738329, REGON (National Official Business Register number) 240695476, al. Marszałka Piłsudskiego 121, 43-100 Tychy, Poland.
Shop - the online shop “Optimum BHP protective clothing wholesale” operated by the Service Provider at https://optimumbhp.pl
Terms and Conditions – these terms and conditions.

Article 2 Contact with the Service Provider

 1. Postal address: al. Marszałka Piłsudskiego 121, 43-100 Tychy, Poland
 2. Email address: biuro@optimumbhp.pl
 3. Phone: 690949949
 4. The cost of a telephone call or data transmission made by the Customer results from the basic tariff of the telecommunications operator or Internet service provider whose services the Customer uses. The Service Provider stresses that the cost of an international call or international data transmission may be higher than the cost of a domestic call or transmission - depending on the tariff adopted by the telecommunications operator or Internet service provider whose services the Customer uses.

Article 3 Technical requirements

 1. In order to use the digital content covered by the Terms and Conditions it is necessary to have:
  • an active e-mail account;
  • a device with access to the Internet;
  • a web browser that supports JavaScript and cookies.

Article 4 Contract

 1. The Customer may voluntarily subscribe to the Newsletter.
 2. In order to receive the Newsletter, it is necessary to conclude the Contract.
 3. Emails within the Contract will be sent to the email address provided by the Customer when entering the Contract.
 4. In order to conclude a Contract, the Customers shall provide in the first step, in a designated place in the Shop, their email address to which they wish to receive messages sent as part of the Contract. Upon signing up for the Newsletter, the Contract for an indefinite period of time shall be concluded and the Service Provider shall commence performance of the Contract – subject to the next provision.
 5. In order to properly perform the Contract, the Customer is obliged to provide their correct email address.
 6. The Newsletter is delivered without delay, after the Service Provider creates messages intended for the Customers.
 7. Messages sent as part of the Newsletter will include information about the possibility of unsubscribing, as well as a link to unsubscribe.
 8. The Customer may unsubscribe from the Newsletter, without giving any reason or incurring any cost, at any time by using the option referred to in the previous provision or by sending a message to the Service Provider's email address provided in Article 2 of the Terms and Conditions.
 9. The Customer's use of the link to unsubscribe from the Newsletter or sending a message requesting unsubscription from the Newsletter will result in termination of the Contract without delay.

Article 5 Complaints

I GENERAL PROVISIONS

 1. The Service Provider asks to submit complaints regarding the digital content covered by the Terms and Conditions to the postal or electronic address provided in Article 2 of the Terms and Conditions.
 2. The Service Provider shall consider the complaint within 14 days of receipt of the complaint - subject to the provisions of Article 9 sec. 3 and 4 of the Terms and Conditions.

II CONSUMERS

 1. The Service Provider shall be liable to the Consumer for the conformity of the performance with the Contract as provided for by generally applicable laws, including in particular the provisions of the Consumer Rights Act - subject to the provisions of Article 9 sec. 3 and 4 of the Terms and Conditions.
 2. In the event of improper performance of the Contract by the Service Provider, the Consumer may exercise the rights specified in Chapter 5b of the Consumer Rights Act.
 3. If the Service Provider has not supplied the digital content covered by the Contract, the Consumer may request the Service Provider to supply it. If, despite the request, the Service Provider fails to supply the digital content covered by the Contract without delay or within an additional period of time expressly agreed between the Consumer and the Service Provider, the Consumer may withdraw from the contract.
 4. The Consumer may withdraw from the Contract without requesting the digital content covered by the Contract to be supplied if:
  • it is clear from the Service Provider's notice or from the circumstances that they will not supply the digital content; or
  • the Consumer and the Service Provider have agreed, or it is clear from the circumstances of the conclusion of the Contract, that a specific date for the supply of the digital content was important to the Consumer and the Service Provider has not supplied the digital content within that date.
 5. Liability shall be borne by the Service Provider for any non-conformity of the Newsletter with the Contract that - due to the fact that the Newsletter is delivered continuously - occurred or became apparent at the time it was to be delivered in accordance with the Contract, subject to the provisions of Article 9 sec. 3 and 4 of the Terms and Conditions.
 6. If the digital content covered by the Terms and Conditions is not in conformity with the Contract, the Consumer may request that it be brought into conformity with the Contract.
 7. In case of non-conformity of the digital content covered by the Terms and Conditions with the Contract, the Consumer shall cooperate with the Service Provider, to a reasonable extent and using technical means that are least intrusive for the Consumer, to ascertain whether the lack of conformity of the digital content at the adequate time results from the characteristics of the Consumer’s digital environment.
 8. In addition, if the digital content covered by the Terms and Conditions is not in conformity with the Contract, the Consumer may give a notice of withdrawal from the Contract, when:
  1. bringing the digital content into conformity with the Contract is impossible or requires excessive costs to be borne pursuant to Article 43m sec. 2 and 3 of the Consumer Rights Act;
  2. the Service Provider has failed to bring the digital content covered by the Terms and Conditions into conformity with the Contract within a reasonable time from the moment the Service Provider was informed by the Consumer of the lack of conformity with the Contract, and without undue inconvenience to the Consumer, taking into account the nature of the digital content and the purpose for which it is used;
  3. the lack of conformity of the digital content covered by the Terms and Conditions with the Contract continues despite the fact that the Service Provider has attempted to bring the digital content into conformity with the Contract;
  4. the lack of conformity of the digital content covered by the Terms and Conditions with the Contract is so significant that it justifies Contract withdrawal without first having recourse to the remedy set out in Article 43m of the Consumer Rights Act (i.e. requesting that the digital content be brought into conformity with the Contract);
  5. it is clear from the Service Provider's notice or the circumstances that the Service Provider will not bring the digital content covered by the Terms and Conditions into conformity with the Contract within a reasonable time or without undue inconvenience for the Consumer.

Out-of-court complaint and redress methods

 1. The Service Provider informs the Consumer about the possibility to use out-of-court procedures for handling complaints and pursuing claims. The rules of access to these procedures are available at the registered offices or on the websites of entities entitled to out-of-court dispute resolution. A Consumer may use, among others, the following: In addition, the following forms of support are available in the Republic of Poland:
  • mediation conducted by the locally competent Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej (Voivodeship Inspectorate of Trade Inspection), to which a request for mediation should be made. In principle, the procedure is free of charge. A list of Inspectorates can be found here: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php
  • the assistance of the competent permanent consumer arbitration court operating at the Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej (Voivodeship Inspectorate of Trade Inspection), to which a request should be submitted for consideration of the case before the arbitration court. In principle, the procedure is free of charge. The list of courts is available at: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php
 2. The preceding provision is for information purposes only and does not constitute an obligation on the part of the Service Provider to use out-of-court dispute resolution.
 3. The use of out-of-court dispute resolution is voluntary for both the Service Provider and the Consumer.
 4. A Consumer may additionally use the free assistance of the municipal or district consumer ombudsman in the Republic of Poland.

Article 6 Right to withdraw from the contract

 1. The Consumer has the right to withdraw from the Contract concluded with the Service Provider, within 14 days without giving any reason.
 2. The time limit for the withdrawal from the Contract expires 14 days after the conclusion of the Contract.
 3. In order to exercise the right to withdraw from the Contract, the Consumer must inform the Service Provider, using the contact information provided in Article 2 of the Terms and Conditions, of their decision to withdraw from the Contract by way of an unambiguous statement (for example, a letter sent by post or email).
 4. The Consumer may use the model withdrawal form attached at the end of the Terms and Conditions, however, it is not obligatory.
 5. In order to observe the time limit for withdrawal, it is sufficient for the Consumer to send information concerning the exercise of their right to withdraw from the Contract before the time limit for withdrawal expires.

Article 7 Personal data

 1. The Service Provider is the administrator of the personal data provided by the Customer in connection with the Contract. Detailed information regarding the Service Provider's processing of personal data - including the other purposes and grounds for processing, as well as the recipients of the data, can be found in the privacy policy available in the Shop - due to the transparency principle contained in the General Data Protection Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) – "GDPR".
 2. The purpose of the Customer's data processing is:
  • performance of the Contract; the basis of processing of personal data in this case is the Contract or actions taken at the request of the Customer in order to conclude it (Art. 6 sec. 1 (b) of the GDPR);
  • analysis of the effectiveness of the messages sent under the Contract, in order to establish general principles for effective messaging in our business activity; the basis of processing of personal data in this case is the Service Provider's legitimate interest (Art. 6 sec. 1 (f) of the GDPR);
  • establishing, investigating or defending possible claims related to the Contract; the basis of processing of personal data in this case is the Service Provider's legitimate interest (Art. 6 sec. 1 (f) of the GDPR).
 3. The provision of data by the Customer is voluntary, but at the same time necessary for the conclusion of the Contract and providing the digital content covered by this Contract. Failure to provide data means that the Contract will not be concluded and the Service Provider will not be able to provide the digital content covered by this Contract.
 4. The Customer's data will be processed until:
  • the Contract ceases to be valid;
  • the ability of the Customer or the Service Provider to assert claims related to the Contract ceases;
  • the Customer's objection to the processing of their personal data is accepted - if the processing was based on the Service Provider's legitimate interest
  - depending on what is applicable in each case.
 5. The Customer has the right to request:
  • access to their personal data,
  • correction of their personal data,
  • deletion of their personal data,
  • restriction of the processing of their personal data,
  • transfer of their personal data to another controller,
  and the right to:
  • object at any time to the processing of data on grounds relating to the Customer's particular situation - to the processing of their personal data based on Article 6 sec. 1(f) of the GDPR (i.e. on the legitimate interests pursued by the Service Provider).
 6. To exercise their rights, the Customer should contact the Service Provider.
 7. If the Customer considers that their data is being processed unlawfully, the Customer may lodge a complaint with the competent data protection authority. In Poland, this authority is the President of the Personal Data Protection Office.

Article 8 Change to the Terms and Conditions or the Newsletter

 1. The Service Provider reserves the right to amend these Terms and Conditions only for important reasons. An important reason is understood to be the need for amendments to the Terms and Conditions due to:
  1. change in the functionality of the Newsletter, requiring modification of the Terms and Conditions, or
  2. a change in the provisions of law, affecting the execution of the Contract by the Service Provider, or adaptation of services to recommendations, guidelines, orders or prohibitions, rulings, provisions, interpretations or decisions of authorized public authorities or
  3. change of contact or identification data of the Service Provider.
 2. Information on planned amendments to the Terms and Conditions shall be sent to the Customer's email address provided at the time of entering into the Contract at least 7 days before the amendments take effect.
 3. If the Customer does not object to the planned amendments by the time they take effect, the Customer is deemed to have accepted them, which shall not constitute any obstacle to the termination of the Contract in the future.
 4. If the Customer does not accept the planned amendments, the Customer should send a notification to the Service Provider's email address provided in Article 2 of the Terms and Conditions, which shall result in termination of the Contract as soon as the planned changes come into force.
 5. The Service Provider may make a change to the Newsletter, which is not necessary for its compliance with the Contract, for the reason indicated in sec. 1 (b) or due to change in the functionality of the Newsletter. The implementation of the change referred to in the preceding sentence will not incur any costs on the part of the Consumer. The provisions of sec. 2-4 shall apply accordingly.
 6. If the change referred to in the preceding provision significantly and negatively affects the Consumer's access to or use of the Newsletter, the Service Provider shall send to the Consumer's e-mail address sufficiently in advance, on a durable medium, information about the characteristics and date of the change and the Consumer's rights in connection with the change.

Article 9 Final provisions

 1. The Customer shall be prohibited to provide illegal content.
 2. The Contract is concluded in English.
 3. The Contract entered into on the basis of these Terms and Conditions shall be governed by Polish law, subject to sec. 4.
 4. The choice of Polish law for the Contracts concluded with Consumers under the Terms and Conditions shall not waive or limit the rights of Consumers under the mandatory rules of the law applicable to that Consumer in situations where there is no choice of law. This means, in particular, that if national regulations applicable to the Consumer provide for protection that is broader than that provided for under these Terms and Conditions or Polish law, such broader protection shall apply.
 5. Subject to sec. 7, in the event of a possible dispute with a Customer who is not a Consumer, connected with the Contract, the competent court shall be the one having jurisdiction over the Service Provider's registered office.
 6. None of the provisions of these Terms and Conditions exclude or in any way limit the rights of the Consumer resulting from the provisions of law.
 7. A natural person who concludes or takes steps to conclude the Contract that is in direct connection with their business activity, shall be treated as a Consumer and shall be entitled to the same rights as those enjoyed by Consumers, when it follows from the content of that Contract that the Contract is not of a professional nature for that person. The preceding sentence shall not apply to the provisions set out in Article 5 in the subpart “Out-of-court complaint and redress methods” as well as to the provision of sec. 4.
 8. Subject to sec. 7, any liability of the Service Provider towards a Customer who is not a Consumer, connected with the Contract, is excluded - to the extent permitted by law.

Appendix 1. to Terms and Conditions

What follows is a model withdrawal form from the contract which the Consumer may (but does not have to) use.

Model withdrawal form
(complete and return this form only if you wish to withdraw from the contract)

OPTIMUM Katarzyna Smolec
al. Marszałka Piłsudskiego 121, 43-100 Tychy, Poland
e-mail: biuro@optimumbhp.pl

- I/We (*) ..................................................................... hereby give notice that I/We (*) withdraw from my/our (*) contract of for the provision of the following service (*) / for the supply of digital content in the form of(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

– Ordered on(*)

..............................................................................................................................................................................

– Name of Consumer(s):

..............................................................................................................................................................................

– Address of Consumer(s):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Signature of Consumer(s)
(only if this form is sent on paper)

Date ............................................

(*) Delete as appropriate.