Operat przeciwpożarowy jest niezbędny, abyś mógł rozpocząć działalność swojego przedsiębiorstwa legalnie. Operat przeciwpożarowy to integralna część każdego wniosku na pozwolenie na zbieranie, przetwarzanie lub wytwarzanie odpadów.

Operat przeciwpożarowy: co to jest?

Jeżeli nie wiesz, co to jest operat przeciwpożarowy, to jest to dokument (mylnie nazywany również jako operat pożarowy) który zgodnie z art. 42 ust. 4b ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730) dołączany do wniosku o zezwolenie na składowanie odpadów i wniosku o zezwolenie na ich przetwarzanie. Operat przeciwpożarowy składowiska określa warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu, jego instalacji lub innego miejsca składowania.

Do kogo zgłosić się po operat przeciwpożarowy ?

Podstawa prawna mówiąca o operatach przeciwpożarowych jasno wyznacza marszałka województwa lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska, jako organ wydający. Sporządzenie operatu przeciwpożarowego może być wykonane przez inżyniera pożarnictwa, czyli osobę, która ukończyła studia wyższe w szkole głównej służby pożarniczej, z zakresu inżynierii bezpieczeństwa i specjalizującej się w inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.

Dla kogo jest sporządzany operat przeciwpożarowy ?

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą ubiegającym się o :

 • zezwolenie na zbieranie odpadów
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów

To operat przeciwpożarowy jest niezbędny, abyś mógł rozpocząć działalność swojego przedsiębiorstwa legalnie. Operat przeciwpożarowy to integralna część każdego wniosku na pozwolenie na zbieranie, przetwarzanie lub wytwarzanie odpadów.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać operat przeciwpożarowy ?

W przypadku budynków, części i miejsc przeznaczonych do gromadzenia, przechowywania lub usuwania odpadów należy stosować instrukcje ochrony przeciwpożarowej przewidziane w przepisach przeciwpożarowych dla budynków, innych obiektów i terenów budowy.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce Procedury Bezpieczeństwa Pożarowego.

Dodatkowym obowiązkiem jest konieczność wykonywania ćwiczeń z zakresu przeciwpożarowego. Należy to robić co najmniej raz w roku w każdym z następujących przypadków:

Powierzchnia strefy pożarowej z gruzem to ponad 1000m2, a łączna powierzchnia wszystkich stref z gruzem to ponad 2000m2.

Ilość płynnych odpadów palnych jest większa niż:

10 m3 na odpady paliw płynnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz resztkowy olej napędowy, olej napędowy i lekki olej o temperaturze zapłonu do 75°C.

60 m3 na odpady paliw płynnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz resztkowy olej napędowy, olej napędowy i olej napędowy o temperaturze zapłonu powyżej 75°C.

Istnieje strefa zagrożenia wybuchem lub przestrzeń wybuchowa.

Co powinien zawierać operat przeciwpożarowy?

Dokument powinien obejmować następujące aspekty:

 • Informacje formalno-prawne, w tym dane dotyczące przedmiotu i celu dochodzenia, wskazania osoby sporządzającej dokument, adres podmiotu i podstawowy zakres jego działalności, rodzaj i ilość odpadów lub miejsce unieszkodliwiania oraz przechowywanie. Numer NIP jednostki mającej operować odpadami.
 • Informacje o ochronie przeciwpożarowej, w tym warunki ochrony przeciwpożarowej, charakterystyka techniczna procesu, warunki techniczne, procedury i procedury na wypadek pożaru,
 • Opinie o obiektach i konstrukcjach instalacji.
 • Listę rodzajow odpadów, które będą przetwarzane w miejscu, którego dotyczy operat
 • Oznaczenie lokacji przetwarzania odpadów
 • Wskazanie miesjca i sposobu zarządzania odpadami oraz ich rodzaju, maksymalnej masy odpadów poszczególnych rodzajów i maksymalnej łącznej masy odpadów, do tego największej masy odpadów, które będą magazynowane w tym samym czasie, całkowitej objętosci odpadów (jednostka miary Mg) instalacji, obiektu, jego części lub innego miejsca składowania odpadów
 • Jeżeli odpady będą przetwarzane, potrzebny będzie dokładny opis metody przetwarzania odpadów, opis procesu przetwórczego, analogicznie do załączników nr 1 i 2 ustawy, opis procesu z wskazaniem rocznego przerobu instalacji lub urządzenia, niekiedy nawet godzinowej mocy przerobowej
 • Udokumentowanie możliwości technicznych, organizacyjnych umożliwiających odpowiednie wykonywanie działań z zakresu przetwarzania odpadów: kwalifikacje zawodowe, szkolenia pracowników, liczba i jakość instalacji i urządzeń zgodnych z wymaganiami ochrony środowiska
 • Wyznaczenie zakładanego okresu wykonywania działalności
 • Opis metod monitoringu i controllingu działalności pod zezwoleniem
 • Określenie minimum i maksimum odpadów niebezpiecznych ze szczególną uwagą na PCB PCP, chloru, fluoru, siarki, metali ciężkich
 • Szczegółowe informacje z zakresu ochrony przeciwpożarowej

 

Operat przeciwpożarowy określa wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu, konstrukcji budynku lub jego części lub innego miejsca składowania. Musi to zostać uzgodnione decyzją z burmistrzem właściwego powiatu lub państwowej straży pożarnej. Następnie przeprowadza się kontrolę stopnia spełnienia wymagań przeciwpożarowych w miejscu wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.