Szkolenie okresowe bhp zobowiązany jest przebyć każdy pracownik po określonym czasie pracy  celu aktualizacji swojej wiedzy i umiejętności z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi na danym stanowisku pracy. Czy istnieją jednak przypadki mówiące o tym kto może być zwolniony ze szkolenia okresowego bhp ? Przede wszystkim zwolnione z tego obowiązku mogą być osoby, które udokumentują aktualne zaświadczenie o odbyciu wymaganego szkolenia bhp u innego pracodawcy w wymaganym okresie. Zwolnione mogą być również osoby, które odbyły szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku, które należy do innej grupy stanowisk w przypadku kiedy program tego szkolenia zawiera zakres tematyczny wymagany dla szkolenia okresowego obowiązującego na jego stanowisku pracy. Odbycie szkolenia okresowego jest równoznaczne z ukończeniem w określonym czasie innego szkolenia niż szkolenie okresowe, doskonalenie zawodowe lub dokształcenie związane z przyuczeniem do zawodu. W tym przypadku również nasuwa się odpowiedź na pytanie kto jest zwolniony ze szkolenia okresowego bhp. Są to wszelkie osoby, które posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub studiów podyplomowych z zakresu bhp. Również pracodawca, który samodzielnie wykonuje obowiązki służby bhp jest zwolniony ze szkolenia jeżeli posiada wymagane kwalifikacje służby bezpieczeństwa i higieny pracy określone w tych właśnie przepisach. A co w przypadku wstępnego szkolenia bhp ?  Kto jest zwolniony ze szkolenia wstępnego bhp ? Jeżeli pracownik zatrudniony został w nowej firmie na tym samym stanowisku na którym wykonywał swoje obowiązki u swojego poprzedniego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązanej kolejnej umowy o pracę. Warto mieć jednak zawsze na uwadze, że każdą decyzję o zwolnieniu pracownika z odbywania szkolenia bhp czy to wstępnego czy okresowego podejmuje indywidualnie pracodawca. Jeżeli uzna on, że pracownik pomimo udokumentowania zaświadczenia u ukończeniu szkolenia powinien odbyć szkolenie organizowane przez niego, pracownik musi się do tego ustosunkować. Dzieje się tak zazwyczaj jeżeli pracodawcy chcą mieć całkowitą pewność o pełnej świadomości swoich pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na określonych stanowisku. Pamiętajmy, że szkolenia bhp mają na celu uchronić pracownia przed możliwymi zagrożeniami oraz uświadomić go o tym jak bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki.