Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami może być organizowane i prowadzone przez pracodawców. Wówczas to pracodawca, jako organizator szkolenia jest odpowiedzialny za zapewnienie wykładowcy, który może być zatrudniony na umowę zlecenie. 

Na wstępie trzeba rozwiać wątpliwości (z których zapewne wynika pytanie), czy organizatorem szkolenia dla kadry kierowniczej może być wyłącznie jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bhp. Odnosząc się do powyższego zagadnienia należy wskazać, że zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, tylko szkolenie:

  • osób będących pracodawcami,
  • pracowników służby bhp oraz
  • instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy

organizują i prowadzą jednostki organizacyjne (§ 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp). W pozostałym zakresie nie ma przeciwwskazań, aby organizatorem szkolenia był pracodawca. Dotyczy to również szkoleń okresowych organizowanych dla kadry kierowniczej.

Warto zauważyć, że zgodnie z przepisami, szkolenie okresowe odbywają:

(§ 14 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp).

Niezależnie od faktu, iż przywołany przepis wymienia jednym ciągiem pracodawcę oraz osoby kierujące pracownikami nie ma podstaw aby uznać, że organizatorem szkolenia dla osób kierujących powinna być wyłącznie zewnętrzna jednostka szkoleniowa dziedzinie bhp.

Szkolenia okresowe bhp można prowadzić na umowę zlecenie.

Mając powyższe na uwadze, skoro szkolenia okresowe bhp dla kadry kierowniczej (osób kierujących pracownikami) mogą być organizowane i prowadzone przez pracodawcę, to no odpowiada za zapewnienie wykładowcy na to szkolenie. Tak więc, może zawrzeć z pracownikiem służby bhp (spoza zakładu pracy/firmy lub w niej zatrudnionym) umowę zlecenie, aby ten wystąpił w roli wykładowcy.

Uwaga

Z całą pewnością, pracownik służby bhp zatrudniony w zakładzie pracy, nie może zostać obarczony przez pracodawcę prowadzeniem tego szkolenia okresowego w ramach umowy o pracę. Byłoby to naruszenie przepisów o zakazie obciążania pracowników służby bhp innymi zadaniami niż przypisane im w rozporządzeniu w sprawie służby bhp.

Pamiętajmy również, że to pracodawca organizujący i prowadzący szkolenie sam musi zapewnić m.in. wykładowców i instruktorów posiadających:

  • zasób wiedzy,
  • doświadczenie zawodowe i
  • przygotowanie dydaktyczne

zapewniające właściwą realizację programów szkolenia.

Kinga Grodzicka-Lisek
prawnik, redaktor prowadząca Portal BHP