Podstawą bezpieczeństwa w czasie pracy jest stosowanie się do wszelkich przepisów bhp zarówno przez pracowników jak i pracodawców. W zależności od tego jaki zawód wykonujemy warto zapoznać się jakie podstawowe zasady bhp obowiązują na danym stanowisku pracy. Pracodawca odpowiedzialny jest za zapewnienie właściwych warunków pracy swoim pracownikom w przeciwnym wypadku może liczyć się on z nałożeniem kary grzywny. Ze względu na różne środowiska pracy oczywistym jest, że podstawowe zasady bhp  pracy biurowej będą się znacznie różnić od prac fizycznych. Bezpieczeństwo i higiena pracy to szereg zasad i przepisów, które należy przestrzegać w każdym miejscu zatrudnienia w celu zapobiegania możliwych wypadków w miejscu pracy oraz minimalizowania ryzyka chorób zawodowych. Podstawowe przepisy i zasady bhp znajdziemy w specjalnym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest nie tylko zapewnić bezpieczne warunki pracy, które nie będą zagrażać zdrowiu i życiu pracownika ale również zapewnić mu odpowiednie szkolenia bhp dotyczących pracy w określonym środowisku oraz na danym stanowisku pracy. Po stronie pracodawcy leży również zapewnienie koniecznych środków do udzielania pierwszej pomocy. Ponadto pracodawca zobowiązany jest zapewnić swoim pracownikom odpowiednią odzież roboczą, obuwie oraz środki ochrony indywidualnej jeżeli wymaga tego charakter naszej pracy. Pracodawca odpowiedzialny jest również za profilaktyczną ochronę zdrowia pracowników co wiąże się z kierowaniem ich na badania wstępne, okresowe oraz kontrolne. Podstawowe zasady bhp w miejscu pracy dają również wiele praw pracownikom z którymi warto się zapoznać. Przede wszystkim pracownik ma prawo odmówić przystąpienia do wykonywania swoich obowiązków oraz polecenia służbowego jeżeli zauważyliśmy, że nie pracodawca nie stosuje się do przepisów BHP narażając nas tym samym na zagrożenie zdrowia lub życia. W przypadku odmowy wykonania zleconych czynności musimy natychmiast poinformować o tym pracodawcę, który powinien wypłacić nam wynagrodzenie za czas spędzony w firmie nawet w jeżeli wstrzymamy się od pracy. Pracownik ma prawo opuścić stanowisko pracy lub całą firmę w przypadku pożaru oraz wszelkich zdarzeń mogących zagrażać zdrowiu i życiu za co mimo wszystko należy nam się wynagrodzenie. W przypadku obniżonej sprawności psychofizycznej pracownik ma prawo odmówić wykonywania swoich obowiązków. Ważne jest również prawo pracownika do zgłaszania wszelkich usterek oraz prośba o ich usunięcie. Ma on również prawo napisać pismo o zapewnienie dodatkowych zabezpieczeń w miejscu pracy. Prócz praw pracownik ma również obowiązki do których musi się stosować. Pracownik musi znać wszystkie przepisy bhp związane z rodzajem pracy jaką wykonuje jak również stosować się do nich. Do jego obowiązków należy również wykonywać polecenia przełożonych zgodnie z zasadami bhp, w odpowiedni sposób korzystać z wszelkich maszyn i urządzeń, brać udział w szkoleniach bhp, w razie potrzeby zawsze stosować odzież oraz obuwie robocze, dbać o porządek w miejscu pracy, zgłaszać wszelki usterki i awarie, które naruszają zasady bhp, a także wykonywać wszelkie badania lekarskie, które zleca mu pracodawca. Pracownik ma również obowiązek zgłaszać do odpowiednich organów łamanie zasad bhp przez pracodawcę. Jeżeli pracodawca naraża swoich pracowników na niebezpieczne warunki pracy, niezgodne z zasadami bhp może zapłacić karę od 1000zł do 30000zł. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nie należy łamać przepisów BHP.

Warto zatem nie zapominać o tym, że pracownik w większości zawodów powinien mieć zapewnione buty robocze oraz inne środki ochrony indywidualnej. Nasz sklep bhp zapewnia  ich szeroki wybór.