Każdy pracownik wykonując swoje obowiązki korzysta z różnego rodzaju sprzętów oraz narzędzi, które są własnością pracodawcy. W tym przypadku pracownik zobowiązany jest do korzystania z powierzonego mu mienia z należytą dbałością. Czy istnieją jakieś konsekwencje w wyniku zaniedbania tego obowiązku ? Odpowiedzialność materialna pracownika za powierzone mienie dotyczy wszystkich osób, które zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Pracownik jest zobowiązany do poniesienia takiej odpowiedzialności   w przypadku kiedy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek własności pracodawcy do których dojdzie z winy pracownika. Pracownik odpowiada przede wszystkim za powierzony mu sprzęt samochody czy inne maszyny, a także za odzież roboczą, obuwie oraz inne środki ochrony indywidualnej. Dodatkowo pracownik może odpowiadać również za szkodę wyrządzoną na rzecz pracodawcy. Aby jednak pracownik mógł zostać obciążony odpowiedzialnością materialną musi najpierw mieć pełną świadomość jakie przedmioty zostały mu powierzone oraz znać ich stan techniczny, wartość a także ilość. Dzięki takiej wiedzy pracownik może liczyć się z tym jaką wysokość może przynieść jego ewentualna szkoda. Pamiętajmy także, że pracownik ma prawo odmówić przyjęcia rzeczy w posiadanie wówczas nie będzie on ponosić za nie odpowiedzialności. Odpowiedzialność finansowa pracownika wynikająca z uszkodzenia powierzonego mu sprzętu może jednak zostać zniesiona w momencie kiedy pracownik jest w stanie udowodnić iż uszkodzenie nie zostało spowodowane na skutek jego działań. Aby uniknąć sytuacji spornych należy w każdym przypadku korzystać z pisemnych oświadczeń w których jasno zostaje określone za jakie przedmioty pracownik odpowiada potwierdzając to podpisem. Takie oświadczenie o przejęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie ma wyłącznie charakter dowodowy. Dopiero w momencie kiedy pracownik faktycznie otrzyma prawidłowo wydane mienie zaczyna ponosić za nie pełną odpowiedzialność. Najlepiej zatem tego typu oświadczenia popisywać dopiero w chwili faktycznego przekazania mienia. Odpowiedzialność materialna pracownika na zasadach ogólnych dotyczy wszystkich pracowników w momencie kiedy z powodu umyślnych lub też nieumyślnych działań, szkodę ponosi pracodawca. W tym przypadku odpowiedzialność finansowa pracownika dotyczy wszystkich osób zatrudnionych na umowę o prace bez konieczności podpisywania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń czy też umów. Istnieje kilka czynników wpływających na to jakie odszkodowanie będzie musiał wypłacić pracownik swojemu pracodawcy. W przypadku jeżeli dojdzie do nieumyślnego spowodowania szkody pracownika może on ponieść odpowiedzialność w wysokości kwoty, która nie będzie przekraczać trzykrotnego miesięcznego wynagrodzenia pracownika. Jeżeli jednak świadomie i umyślnie doprowadził on do szkody mienia pracodawcy zobowiązany jest on ponieść pełną wysokość szkody bez względu na to jaką kwotę będzie ona wynosić. W przypadku kwestii spornych po stronie pracodawcy leży udowodnienie przed sądem, że szkoda powstała przez zaniedbanie pracownika odpowiedzialnego za powierzone mu mienie. Działa to w obie strony ponieważ jeżeli pracownik chce udowodnić swoją niewinność, również musi postarać się o konkretne dowody, które wykażą że do zaniedbania doszło z winy pracodawcy lub osób trzecich. Jak widać temat odpowiedzialności materialnej niej jest tak prostu jakby się mogło to niektórym wydawać. Przed wzięciem za cokolwiek odpowiedzialności warto jest znać kilka faktów, które zostały opisane powyżej.