Pracodawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy swoich podwładnych w zakładzie pracy. Pomocą w tym zakresie jest służba bezpieczeństwa i higieny pracy. Zastanawiałeś się, kiedy pracodawca powinien powołać służbę BHP? Jakie są jej obowiązki?

Kto realizuje zadania służby bezpieczeństwa w zakładzie pracy?

Jeżeli w zakładzie pracy zostaje stwierdzone jakieś zagrożenie zawodowe w związku z charakterem i specyfiką pracy oraz wykonywanych przez pracowników czynności, to inspektor pracy może nakazać pracodawcy utworzenie komórki, jaką jest służba BHP.

Pracodawca ma prawny obowiązek realizacji zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, jeśli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Zgodnie z Kodeksem Pracy zadania służby BHP może pracodawca wykonywać samodzielnie, jeśli posiada ukończone szkolenie w tym zakresie oraz spełnia poniższe warunki:

1. zatrudnia do 10 pracowników

lub

2. zatrudnia do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, do której ustalono nie wyższą niż trzecia kategoria ryzyka (zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych).

Jeśli pracodawca zatrudnia do 100 osób, może powierzyć realizację zadań służby BHP pracownikowi zatrudnionemu na innym stanowisku - z odpowiednim przygotowaniem i kwalifikacjami pozwalającymi na wypełnianie tejże roli. Jeśli w zakładzie pracy brak jest osób mogących pełnić taką funkcję, pracodawca może powierzyć owe zadania specjalistom spoza grona swoich pracowników.

Jeżeli pracodawca zatrudnia powyżej 100 osób, ma on obowiązek stworzyć służbę BHP przez zatrudnienie pracownika z odpowiednimi kwalifikacjami.

Gdzie pracodawca powinien szukać kandydatów na takie stanowisko? Internet to obecnie źródło wielu poszukiwań - warto rozpocząć poszukiwania poprzez przejrzenie portali z ogłoszeniami o pracę - sprawdź sam!

Wymagania kwalifikacyjne

Zarówno pracownik służby BHP, pracownik zatrudniony na innym stanowisku, ale wykonujący zadania służby BHP czy specjalista spoza zakładu pracy muszą wypełniać wymagania kwalifikacyjne, które pozwolą im pełnić tę funkcję oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby BHP.

Specjaliści zatrudniani na to stanowisko spoza zakładu pracy powinni co najmniej spełniać wymagania umożliwiające zatrudnienie ich na stanowisku specjalisty do spraw BHP, są nimi: wyższe wykształcenie kierunkowe bądź specjalistyczne "Bezpieczeństwo i higiena pracy" lub studia podyplomowe w zakresie BHP oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie BHP. Pracodawca może także zatrudnić osobę, która jest zatrudniona na stanowisku inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przez okres min. 5 lat.

Jeżeli zakład pracy zatrudnia do 100 osób, pracodawca może przenieść obowiązki realizowania służby BHP innemu pracownikowi, zatrudnionemu na innym stanowisku. Jakie są wymagania formalne i kwalifikacyjne w takiej sytuacji? Pracownik, który jest zatrudniony na stanowisku kierowniczym i prowadzi wieloosobową komórkę organizacyjną może pełnić zadania służby BHP i stać się specjalistą do spraw BHP pod warunkiem, że  posiada wyższe wykształcenie o kierunki "Bezpieczeństwo i higiena pracy" bądź ukończone studia podyplomowe w zakresie BHP oraz co najmniej 1 rok stażu w pracy w służby BHP. Pracownik, który jest zatrudniony w jednoosobowej komórce może pełnić tę funkcję poprzez realizowanie jej jako starszy inspektor do spraw BHP - potrzebne wymagania to: zawód technika BHP i co najmniej 3-letni staż pracy w służbie BHP lub wyższe wykształcenie o kierunku "Bezpieczeństwo i higiena pracy" bądź studia podyplomowe w zakresie BHP.

Pracodawca może zatrudnić pracowników służby BHP na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów, głównych specjalistów do spraw BHP.

Kiedy mamy do czynienia z zagrożeniem zawodowym?

Samo pojęcia zagrożenia zawodowego jest niezwykle szerokie, przez co pozostawia inspektorowi pracy duża swobodę w decydowaniu o nałożeniu na pracodawcę obowiązku utworzenia służby. Na pewno taka decyzja będzie wydana odnośnie do działalności, które wiążą się z występowaniem większego poziomu czynników szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia pracowników. Konieczne jest, aby inspektor pracy skonsultował swoją decyzję z inspektorem sanitarnym. Naruszenie tego wymogu powoduje wadliwość wydanej decyzji.