Bezpieczeństwo Higieny Pracy informuje nas w jaki sposób odpowiednio stworzyć warunki pracy które nie będą naraża naszego życia i zdrowia. W Polsce przepisy swoje początki miały już w XIV/XV wieku. BHP jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem pracodawcy w wypadku kiedy pracownik nie będzie przestrzegać tych przepisów pracy. Często w takich sytuacja sprawia trafia do sądu a pracownik lub jego rodzina domaga się odszkodowania. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadza kontrole które mają na celu kontrolę prawidłowego przestrzegania przepisów i zasad bhp. Jeżeli wynik jest negatywny, pracodawca ma prawo otrzymać mandat od inspektora, który w najgorszym przypadku może skierować sprawę do sądu narażając przy tym pracodawcę na ogromne koszty i stres z tym związany. W UE, każda firma ubezpieczeniowa z usług której korzysta przedsiębiorca, zobowiązana jest do skontrolowania stanowisk pracy pod względem przestrzegania przepisów bhp a także czy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni. Jeżeli audyt zostanie pomyślnie przeprowadzony, pracodawca uzyska wysoką liczbę punktów, a co za tym idzie otrzyma on najkorzystniejszy wariant ubezpieczeniowy. Każdy pracodawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bhp a także zapewnienia bezpiecznych warunków pracy jak i zadbać o szkolenia swoich pracowników (art. 94 pkt 4 Kodeksu pracy). Obowiązkowe są szkolenia nie tylko pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ale również pracodawców (art. 207 § 3 Kodeksu pracy). Każdy pracownik ma obowiązek stosować się do przepisów bhp a także przepisów przeciwpożarowych (100 § 2 pkt 3 Kodeksu pracy). Za nie stosowanie się do wszystkich zasad i przepisów bhp, każdy odpowiedzialna za to osoba może dostać karę grzywny w wysokości od 1000zł do 30000zł (art. 283 § 1 Kodeksu pracy). W przypadku kiedy pracownik nie stosuje się do przepisów Bezpieczeństwa Higieny Pracy i przepisów przeciwpożarowych, pracodawca ma prawo zastosować karę upomnienia lub nagany (art. 108 § 1 Kodeksu pracy). W gorszych wypadkach pracownik może również otrzymać karę pieniężną która nie może przekraczać jednodniowego wynagrodzenia pracownika w przypadku jednego przewinienia, a w przypadku większej ilości nie może ona przekraczać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń. Finanse uzyskane za nałożone kary muszą zostać przeznaczone na poprawę warunków i bezpieczeństwa i higieny pracy (artykuł 108 § 4 Kodeksu pracy).