• Zwroty i reklamacje

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach Konsumenta

 

 

 1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).
 2. Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Zgodnie z kodeksem cywilnym (art. 5615) .)  
 3. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta  zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu. 
 4. Konsument lub oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta  powinien odesłać zwracany towar w oryginalnym opakowaniu z metkami bez śladów użytkowania na swój koszt na adres Sklepu wraz z formularzem odstąpienia od umowy, w którym zostanie wskazany numer zamówienia, imię i nazwisko oraz numer rachunku bankowego - dodałam
 5. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, tj.:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę  utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  3. w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której Towarem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta  lub oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument lub oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta  wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

6. Jeżeli Konsument lub oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

7. Konsument i oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta  zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument i oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta  o konieczności poniesienia tych kosztów.

9. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 

10. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest  za niezawartą. 

11. Postanowienia zawarte w punktach 2-10 stosuje się do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.

12. Zwrotom nie podlegają personalizowane produkty np odzież robocza z logo wykonane pod indywidualne zamówienie klienta.


WZÓR WZORU ODSTAPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚC DLA KONSUMENTA I PRZEDSIĘBIORCY UPRZYWILEJOWANEGO NA PRAWACH KONSUMENTA ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY.


REKLAMACJA

Produkt do reklamacji prosimy odesłać do nas z pismem z nr zamówienia, danymi klienta oraz opisem uszkodzenia. Produkty odesłane do reklamacji muszą być czyste (dotyczy obuwia, odzieży, i pozostałych art. BHP) i wyprane (dotyczy odzieży).  Do formularza reklamacyjnego prosimy dołączyć skan/ksero dowód zakupu.

 1. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: biuro@optimumbhp.pl. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji. Powyższe nie dotyczy Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który może kierować reklamacje do Sprzedawcy w dowolny sposób.
 2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Produktem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 5. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznano za uzasadnione. W przypadkach żądań jak wskazane wyżej, to obowiązuje termin 14 dni. 
 6. W pozostałych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni (art. 7a ustawy o prawach konsumenta Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 7. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania. 
 8. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:

1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;

2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami. 


WYMIANA TOWARU


Chęć wymianuy towaru należy zgłośić na adres biuro@optimumbhp.pl podając nr zamówienia ze wskazaniem modeli / rozmiarów i ilości podlegającym wymianie oraz produkty na które chcą Państwo wymienić porodukty.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta

UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

 

………………………., ……………………………….

…………………………………………

(imię i nazwisko Klienta)

………………………………………..

…………………………………………

(adres Klienta do korespondencji)

…………………………………………

(numer telefonu/email do kontaktu)

…………………………………………

numer zamówienia

 

Adres do wysyłki:

 

Optimum Katarzyna Smolec

Piłsudskiego 121

43-100 Tychy

biuro@optimumbhp.pl

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ DLA KONSUMENTA I PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży na odległość, zawartej w dniu ………………………………………… nr zamówienia ……………………………….. i dotyczącej zakupu następującego towaru

 

1.………………………………………………………………………………………………..za cenę …………

2..……………………………………………………………………………………………….za cenę …………

3..……………………………………………………………………………………………….za cenę …………

4..……………………………………………………………………………………………….za cenę …………

5..……………………………………………………………………………………………….za cenę …………

6..……………………………………………………………………………………………….za cenę …………

7..……………………………………………………………………………………………….za cenę …………

8.………………………………………………………………………………………………..za cenę …………

9..……………………………………………………………………………………………….za cenę …………

10.………………………………………………………………………………………………za cenę …………

Wydanie/odbiór towaru[1] nastąpił w dniu …………………………………………………..

 

W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny towaru, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

…………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………..……

 

Mam świadomość, że przekazane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem odstąpienia od umowy oraz spełnieniem związanych z nim żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Wiem, że przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

……………………………………………………

(imię, nazwisko i podpis Klienta