• Zwroty, wymiany i reklamacje

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach Konsumenta

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy dane kontaktowe: 

Optimum Katarzyna Smolec, al. Piłsudskiego 121 43-100 Tychy
biuro@optimumbhp.pl

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Proszę odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni. 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest na kwotę około 30 PLN. 

Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

ZWROT TOWARU PRZEZ FIRMY: SPÓŁKI, PRZEDSIĘBIORCÓW (nie dotyczy przedsiębiorców na prawach Konsumenta) oraz przez podmioty nie będące przez przepisy prawa uznane za Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta

Informujemy, że w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako Firma/Przedsiębiorca/Spółki (jak wskazano powyżej), prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

OPTIMUM Katarzyna Smolec al. Marszałka Piłsudskiego 121, 43-100 Tychy 

adres e-mail: biuro@optimumbhp.pl 

Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczenie treści cyfrowych w postaci(*): .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. - Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) .............................................................................................................................................................................. - Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych): .............................................................................................................................................................................. - Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych): .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................. Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data ............................................ (*) Niepotrzebne skreślić.