Odzież robocza, w przeciwieństwie do odzieży ochronnej stanowi jedynie zastępstwo prywatnej odzieży pracownika. W zależności od tego jaką prace wykonujemy, może się ona składać z całej garderoby lub też jedynie z pojedynczych elementów takich jak np. rękawice robocze  lub buty robocze  Dodajmy, że jednorazowe ubranie , także jest charakteryzowane jako odzież ochronna. Jeżeli więc  praca może narazić nasze prywatne ubranie na uszkodzenia lub zabrudzenia szkodzącymi zdrowiu substancjami, pracodawca ma obowiązek wydać odzież roboczą o czym jest zapis w Kodeksie Pracy. Odzież bhp która dostajemy od pracodawcy musi spełniać odpowiednie wymogi zapisane w Polskich Normach a także musi być odpowiednia do rodzaju wykonywanej pracy. Odpowiednie ubranie robocze do pracy należy się nam darmowo jednak jest własnością pracodawcy dlatego w momencie zakończenia pracy jesteśmy zobowiązani do zwrócenia otrzymanej odzieży naszemu przełożonemu. W momencie utraty lub zniszczenia otrzymanego ubrania pracownik ponosi odpowiedzialność materialną. Jeżeli nie posiadamy odpowiedniego ubrania, a jest ono wymagane do wykonania danej pracy, nie mamy prawa zostać dopuszczeni do pracy. Zapraszamy więc wszystkich pracodawców do zapoznania się z ofertą odzieży roboczej w naszym sklepie bhp. Istnieją również takie przypadki, w których dozwolone jest używanie własnego ubrania lub obuwia pracownika. Pracodawca jednak musi sam ustalić na jakich stanowiskach jest to dozwolone jednak pracownik musi dobrowolnie wyrazić na to swoją zgodę. W każdym wypadku najważniejsze jest bezpieczeństwo pracownika dlatego również i tutaj ubranie robocze musi spełniać opowiednie wymogi BHP. W przypadku obsługi maszyn lub urządzeń technicznych, nie ma możliwości aby pracownik wykonywał prace w swojej odzieży. Podobnie jest jeżeli nasza praca wiąże się z pracą ze środkami chemicznymi, promieniotwórczymi lub też innego rodzaju zakaźnymi materiałami biologicznymi. W przypadku kiedy możemy jednak wykonywać pracę w swojej odzieży i wyrazimy na to zgodę, pracodawca i tak jest obciążony finansowo za zniszczenie prywatnej odzieży pracownika dlatego też musi mu wypłacić ekwiwalent na podstawie aktualnie obowiązujących cen kupionego obuwia lub odzieży roboczej. Kodeks Pracy nakłada również na pracodawcę obowiązek prowadzenia kart ewidencyjnych przydziału odzieży i obuwia roboczego. Jak już wyżej wspomnieliśmy, pracodawca sam ustala na jakie stanowiska odzież robocza jest wymagana, powinno zostać to zapisane w regulaminie po wcześniejsze konsultacji z przedstawicielami pracowników. Jeżeli jednak pracodawca, źle oceni ryzyko uszkodzenia naszej prywatnej odzieży, pracownik ma prawo domagać się odszkodowania. Aby zapewnić odpowiednią ochronę pracowników, zachęcamy do przeanalizowania produktów, które oferuje Państwu nasz sklep bhp.