Zgodnie z aktualnymi przepisami każdy zakład pracy ma obowiązek systematycznie szkolić swoich pracowników z higieny pracy, a taże zapewnić im odpowiednie warunki na miejscu pracy. Ponadto ma też obowiązek zapewnić bezpieczeństwo budynków pracy, pomieszczeń, a także wszystkich innych terenów i sprzętów które wiążą się z naszą pracą. Pracownik powinien zostać należycie wyposażony w odzież roboczą i sprzęt ochronny odpowiedni do wykonywania określonej pracy. Pracodawca zobowiązuje się do przeprowadzania szkoleń bhp, które różnią się w zależności od tego jaki rodzaj pracy zostaje wykonywany. Po przeprowadzeniu takich szkoleń, każdy pracownik podpisuje swoje uczestnictwo w takim szkoleniu. Przed rozpoczęciem pracy, pracodawca musi wydać stosowne instrukcje a także wskazówki które dotyczą zasad higieny i bezpieczeństwa i obowiązują ona na wskazanym stanowisku pracy. W kwestii pracodawcy jest również umiejscowienie wskazówek, które podpowiedzą nam jak się zachować w chwili wypadku. Powinny się one znajdować w widocznych miejscach razem z wyciągami przepisów bhp w których zawarte są zasady bezpieczeństwa. Jeżeli nasz zawód naraża nasze zdrowie na szkodliwe działanie, pracodawca jest zobowiązany do stosowania odpowiednich środków, które mogą temu zapobiec. Pomocne w tym okażą się prowadzone badania i pomiary które scharakteryzują czy dane czynniki są szkodliwe dla naszego zdrowia. Pracodawca musi również kontrolować częstotliwość wypadków przy pracy a także zachorowalność na tzw. choroby zawodowe które spowodowane są warunkami pracy. Prócz kontroli ma obowiązek również wprowadzić środki które będą takim sytuacją zapobiegać. Jeżeli chodzi o naszą odzież osobistą, ma on obowiązek zapewnić pranie i odkażanie a także prawidłowy sprzęt higieniczno-sanitarny. Jeżeli na terenie działają również inne zakłady pracy, obowiązek zachowania przepisów bhp także leży po jego stronie. Jeżeli chodzi o obowiązki nałożone na kierownika zakładu pracy to jest on zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy podczas ich organizowania a także zapewnić że w zakładzie pracy przepisy bhp są odpowiednio przestrzegane.Odpowiada on za usuwanie wszelkich uchybień z zakresu bhp i kontroluje czy zostały one usunięte poprawnie. Organy wydające zarządzenia dotyczące warunków pracy zobowiązują kierownika do ich realizacji. To czy nasze stanowisko pracy zostało stworzone w zgodzie z przepisami bhp należy do obowiązków do osób kierownictwa i dozoru. Od tych osób również otrzymujemy odzież i sprzęt ochronny, a także powinni oni kontrolować czy otrzymane przedmioty są prawidłowo używane. Kierownictwo i dozór zobowiązany jest do tego aby nasze stanowisko pracy chroniło nas przed wypadkami i chorobami zawodowymi a także aby pomieszczenia były higieniczne i odpowiednio wyposażone technicznie w trosce o nasze bezpieczeństwo. Pracownik również posiada swoje obowiązki. Musi on przestrzegać wszystkich zasad bhp a co za tym idzie musi znać obowiązujące zasady dlatego tak ważny jest udział w wszelkiego rodzaju szkoleniach.Na swoim stanowisku pracy zobowiązany jest odpowiedniego wykonywania swojej pracy a także do dbania o porządek oraz stan powierzonego mu sprzętu jak i odzieży roboczej. Jeżeli jest świadkiem wypadku lub zagrożenia czyjegoś życia lub zdrowia musi on natychmiast zawiadomić o tym swojego przełożonego. W przypadku kiedy pracownik nie został odpowiednio przeszkolony z zakresu bhp, nie ma on prawa do wykonywania powierzonej mu pracy. Kadra kierownicza ma obowiązek znajomości przepisów i zasad BHP aby móc rzetelnie wykonywać swoją odpowiedzialną pracę.