Bezpieczna praca na magazynie okiem naszych ekspertów ze sklepu bhp


Każdy pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków pracy na danym stanowisku o czym mowa jest w przepisach Kodeksu Pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy różnią się w zależności od tego na jakim stanowisku wykonywana jest praca i jakie mogą towarzyszyć jej zagrożenia. Dziś  na blogu w naszym sklepie bhp skupmy się na pracy na magazynie, gdzie bezpieczeństwo pracy opisane jest w Kodeksie Pracy na podstawie przepisów BHP, na które nie mają wpływu ani ilość pracowników, ani branża, a także charakter wykonywanych działań. 

Obowiązki pracodawcy podczas zapewnienia bezpiecznych warunków pracy na magazynie

Pracodawca musi stosować się również do wymagań Kodeksu związanych z zarządzaniem obiektami budowlanymi i pomieszczeniami pracy, maszynami i innymi urządzeniami technicznymi, czynnikami szkodzącymi, ochroną zdrowia pracowników, wypadkami mogącymi wystąpić w czasie pracy, chorobami zawodowym, szkoleniami z zakresu BHP, zapewnienie pracownikom środków ochrony indywidualnej. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, określa dodatkowe wymagania dla pracodawców zatrudniających pracowników na magazynie. 

Podstawowe obowiązki pracodawcy:

W tym wypadku zdaniem doraców naszego sklepu bhp pracodawca ma obowiązek :
- likwidować zagrożenia u źródła ich powstania
- szkolić pracowników z zakresu zasad BHP i przeprowadzać stosowne testy sprawdzające
- zagrożeniom związanym z wykonywaną pracą
- stosować nowe rozwiązania techniczne
- przeprowadzać ocenę ryzyka w związku z zagrożeniami, które nie mogą zostać wykluczone
- dostosować warunki i procesy pracy do możliwości pracownika (prawidłowe projektowanie i organizowanie stanowisk pracy)
- zastąpić niebezpieczne procesy technologiczne, urządzenia, substancje i innych materiały bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi odpowiednikami
- środki ochrony zbiorowej traktować ponad środkami ochrony indywidualnej.

Z czym jeszcze związane jest bezpieczeństwo pracy na magazynie

Okiem ekspertów z naszego sklepu bhp i nie tylko, praca na magazynie wiąże się również z wewnątrzzakładowym transportem dlatego należy w odpowiedni sposób znakować drogi i przejścia, a także zadbać aby nie stwarzały one zagrożenia dla pracowników. Na tego typu drogach również obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym, a pracodawca jest zobowiązany do opracowania zgodnych z nimi zasad ruchu na wszystkich drogach dojazdowych, postojowych i wewnątrz magazynów. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy informuje o bezpieczeństwie związanym ze składowaniem  materiałów w magazynach. Pracodawca powinien wskazać zarówno miejsce jak również sposób i dopuszczalną wysokość składowanych materiałów w zależności od ich rodzajów a także sporządzić do tego instrukcję i wywiesić ją w magazynie w miejscu widocznym dla każdego. Niezbędne są również informacje o dopuszczalnych obciążeniach regałów, podłóg i stropów. Regały powinny posiadać między sobą odpowiedni odstęp co stanowi ochronę przed przewróceniem się ich. Pamiętajmy również, że rozmieszczanie produktów na terenie magazynu nie zależy od naszych indywidualnych upodobań a od wewnątrzzakładowych regulaminów. Każdy pracownik zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami sposobu składowania towarów i znakowaniami stosowanymi na ich opakowaniach. 

Podstawą zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa w czasie pracy jest :
- stosowanie środków ostrożności
- szkolenie pracowników w zakresie BHP
- spełnienie wszystkich wymogów prawnych dotyczących składowania towarów na magazynach.

Należy wziąć pod uwagę wszelkiego rodzaju zagrożenia a także w odpowiedni sposób przygotować pracowników aby zminimalizować ryzyko wypadków podczas pracy. Pomóc nam w tym mogą różnego rodzaju środki ochrony indywidualnej, które stosowane muszą być w według załączonych instrukcji obsługi. W naszym sklepie bhp znajdą Państwo szeroki wybór kasków ochronnych, rękawic, odzieży roboczej i wielu innych elementów niezbędnych do wykonywania pracy na magazynie.