Każdy pracodawca zobowiązany jest spełniać określone obowiązki bhp w zakładzie pracy względem swoich pracowników. Do głównych z nich należy zaliczyć zapewnienie swoim pracownikom bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy opartych na najnowsze technologie oraz badania naukowe a ponadto przeprowadzać regularne szkolenia pracowników z tym związane. Jeżeli chodzi o budynki oraz urządzenia niezbędne do wykonywania pracy również muszą być one utrzymywane zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp. Kolejną ważną kwestią, która leży po stronie pracodawcy jest zapewnienie swoim pracownikom odpowiedniej odzieży roboczej, butów roboczych oraz niezbędnych środków ochrony indywidualnej zapewniających bezpieczeństwo pracy. Każdy pracownik musi zostać poinformowany o obowiązujących przepisach bhp dotyczących konkretnego stanowiska pracy co musi zostać potwierdzone pisemnie. Ważną kwestią jest również wydawania konkretnych wskazówek oraz instrukcji dotyczących bezpieczeństwa pracy na danym stanowisku. Najlepiej jeżeli będziemy mieli potwierdzenie o doręczeniu takich instrukcji. Obowiązki zakładu pracy w zakresie bhp obejmują również umieszczenie w widocznych miejscach tablic informacyjnych, które zawierają podstawowe instrukcje jak należy zachować się w razie ewentualnych wypadków w pracy. W zależności od stanowiska pracy, pracownik może być również narażony na różnego rodzaju choroby zawodowe dlatego należy wprowadzić działania, które zminimalizują takie ryzyko. Prowadzenie regularnych badań oraz pomiaru wszelkich czynników szkodliwych dla zdrowia to kolejny obowiązek bhp w zakładzie pracy. Zapewnienie odpowiednich urządzeń sanitarno-higenicznych, a także zagwarantowanie firmom zewnętrznym bezpiecznych warunków pracy również należy do obowiązków zakładu pracy. W zależności od tego jakie stanowisko zajmuje w danej firmie również po stronie kierowników leży kilka podstawowych obowiązków do których należy zaliczyć organizowanie bezpiecznych warunków pracy oraz pilnowanie przestrzegania wszystkich zasad bhp. Kierownik ma prawo zlecać usunięcie wszelkich uszkodzeń, które są niezgodne z przepisami bhp oraz koordynowanie ich. Kierownictwo i dozór organizuje zgodne z przepisami bhp stanowiska pracy oraz zapewnia pracownikom odzież i sprzęt ochronny. Przestrzeganie przepisów przez pracownika oraz zapewnienie higienicznych pomieszczeń i bezpiecznych sprzętów technicznych również leżą po stronie kierownictwa. Jeżeli znamy już obowiązki bhp pracodawcy wobec pracownika należy również dowiedzieć się do czego zobowiązany jest pracowni. Przede wszystkim musi on znać i przestrzegać zasady bhp oraz regularnie brać udział w tego typu szkoleniach. Pracownik musi również wykonywać swoje obowiązki w zgodzie z obowiązującymi zasadami na danym stanowisku pracy. Dodatkowo musi on również dbać o prawidłowy stan wszelkich urządzeń do pracy oraz korzystać z odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej w należyty sposób. W przypadku kiedy pracownik jest świadkiem wypadku lub zagrożenia życia musi o tym natychmiast zawiadomić swoich przełożonych. Każdy pracodawca musi mieć świadomość jaki akt prawny reguluje obowiązki zakładu pracy w zakresie bhp i stosować się do nich aby zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników. Pamiętajmy również, że nie należy dopuszczać pracownika do wykonywania pracy do której nie został odpowiednio przeszkolony. Jak już wcześniej wspomnieliśmy szkolenie pracowników to obowiązki pracodawcy. Bhp to najważniejsza kwestia od której zależy zdrowie a nawet życie pracownika dlatego pamiętajmy aby zawsze przestrzegać takich przepisów.